Професионализъм в условията на геотектонична активност

Изображение

Професионализъм в условията на геотектонична активност

Мнениеот academil на 26 Май 2012 17:04

Използвам случая с последното, 22.05.2012 г. в Перник, предизвикало паника и страхове, земетресение с магнитуд 5.8 по Рихтер.
Този катаклизъм със сигурност ще предизвика съществена промяна в разбиранията и отношението на населението към
самоволните реконструкции, самодейните строежи и не на последно място към професионализма на всички,
имащи отношение към строителството в земетръсни райони, и не само там.

Със сигурност ще има (само)повишени изисквания и от (към) застрахователи, РДНСК, НСН, съответните общински отдели, банки, инвеститори, купувачи и пр.
Вече се предвиждат задължителни (конструктивна) паспортизация и застраховане (за кой ли път !),
което на фона на 15 000, а според кметицата Янакиева 25 000, пострадали сгради, е напълно логично.
Обаче предните цифри са 60-70 % от сградния фонд на област Перник при незначителните за сериозно земетресение 5.8 бала по Рихтер.
Ужасяващо висок процент.
Абсурдно е която и да е сграда в България да издържи трус с 3 степени по-мощен, като в Чили 2010 г. 8.8 бала, Япония 2011 г. 9.2 бала,
или 32 768 пъти по-мощен, а би следвало да издържат по наредбите; Хаити го помете земетръс само 7 бала.

Тази статистика никак не говори добре ни за държавата като държава, ни за строителите като строители.
Пък ако ще премирът-слънце да дава икономически наставления на Германия,
а Бай Иван Дюлгеринът да е най-великият строител на курници със самочувствието на построил поне 2-3 Хеопсови пирамиди.
Пък неадекватните бодряшки премиерски съобщения за липса на щети в Перник 2 часа след катаклизма,
и съвсем бойко направените декламации - не разбрах пред кого, за взетите незабавни мерки срещу всякакви земетресения,
даже и смях не предизвикват с истеричната си обърканост и долавящ се шизофреничен страх.
То вярно, че по силата на закона за транзитивността на импликацията, е въпрос на елементарен силогизъм да стигнем до извода,
че ако народът е прост и премиерът е прост, то те са си лика-прилика,
но с отчитане на дизъюнкцията на дивергентния фракционизъм подобни харизматични заклинания
следва да породят множество диатриби у народа.
Защото е знайно още от тангрическите времена, че българският народ започва да мисли сплотено само в условията на катаклизъм...
Hадали този е достатъчен, ама дано.

Има вече и вторичен предизвикан бюрократичен катаклизъм с отделените 325 лв. на пострадала сграда,
но с такси за входиране, още филмиране, данъчни оценки, документ за социално слаб собственик,
документ, че сградата не е вила, а къща, друг, че е единствена недвижима собственост,
и освен това законна и законно построена, документи за разходвани материали, и още и още и най-накрая,
документ за актуалност на акта за раждане, сякаш пострадалият собственик се е преродил по старата будистка традиция,
вилнееща по българските земи!

И вероятно психологическа промяна в населението ще има,
защото активното население на възраст реално до 40 години няма никаква представа
и не е преживявало чувствително земетресение -
последното по-силно земетресение в София беше през 1980 г., около 4.2 по Рихтер,
и последното, което помня, през 1983 г., около 3.5;
и последното голямо в Стражица през 1986 г. - 5.7 по Рихтер, там още има хора, живеещи по фургони.

Първо искам да изясня някои вече обсъждани във форума моменти в светлината на последните наредби, и теоретични виждания,
ако дори да изглежда в несвойствен план.

Второ - да подчертая важността и съвършено правилните постановки и крайни изводи на сериозните обсъждания,
които са правени във форума по отношение на премахване на елементи на конструкции, самодейни реконструкции,
и пр. дейности, характеризиращи се нито с особено висок професионален опит,
нито с достатъчно теоретични познания на действащите лица.

Просто, ясно и категорично трябва да звучи,
че в решенията - теоретически и практически изпълнения на тези казуси
или има абсолютен професионализъм или въобще няма.


Толкова много тази област е жизнено важна, обществено значима и икономически съществена и за социума и за индивида.

В публикуваната от special тема "Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични действия" е дадена една първо навременна,
второ адекватна (юридически) методика за изчисляване на конструкции, подложени на сеизмични въздействия.

Методиката, ориентирана за стоманени конструкции, е в пълно съответствие на Наредба №2/23.07.2007 г., както и на Еврокод 8.

Общият модел (според мен) представлява един по-общ метамодел за оценка на обща конструктивна устойчивост
или якост на пространствено разположени отделни елементи при земетръсни явления
с подчертано хоризонтално въздействие при плитък геотектонизъм,
или наличие на съществена хоризонтална съставляваща на сезмичните въздействия.
Моделът е приложим изобщо за едноетажни, и с по-голямо внимание за многоетажни стради, вкл. и за панелни, монолитни и пр.

Общата постановка на изчислителната процедура, състояща се в следния модел -
"...изчислителната сеизмична сила, падаща се на една вертикална връзка, при отчитане на случайните ексцентрицитети
е(х) може да се определи по формулата Е(Y,br)= ? [E(Y)/n(br)],където
n(br) е броят на вертикалните връзки,участващи в поемането на хоризонталната сеизмична сила E(Y),
а ?> 1,0 е коефициент, с който се отчита влиянието на случайните ексцентрицитети",

обяснява повдигнатата (от мен) хипотеза по тема Носеща ли е тази бетонна колонка?
нейната допустимост, валидност и верификация,
съответно отговаря на неясни въпроси (1,2,3) около хипотезата.
(вж. стр.19 от "Заблуди и реалности при проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия"
"Извод: При земетръс в колоните от вертикалните връзки възникват допълнителни огъващи моменти...")

А както към извел и доказал в тема, посветена на панелните блокове, "Премахване елементи от конструкцията на жилището"
най-ефикасният и най-евтиният вариант за усилване на конструкцията спрямо огъващи моменти е увеличаване на инерционния момент,
в случая чрез увеличаване на ширината на колоната надлъжно (на фасадата) при хоризонтална тектонична сила, с успоредна на фасадата съставляваща.

В някои теми из форума се срещат твърдения, че "...колоните не са хоризонталноукрепващ елемент", което очевидно е напълно погрешно.

От друга страна, моделът, положен в основата на тази изчислителна методика, респ. в Наредба №2/2007 и Еврокод 8,
е с толкова много допускания и опростявания, напр. всички коефициенти са приемани "на око",
хоризонталните (тектонични) сили са само по първия хармоник от геотектоничия честотен спектър,
отчитат се дисипативни процеси, но са напълно елиминирани съществени дифракционни и интерференционни явления, има и още.
С една дума методиката не е идеална, и подлежи на усъвършенстване.
В тази насока действията на автора заслужават адмирации и пълна подкрепа.

Така, крайните резултати (засега) са съмнителни по отношение на своята ефикасност
като адекватно противодействие на вероятни (плитки) сеизмични сили, или такива със значителна хоризонтална проекция.
Никъде не е дискутирана неточността на изчислителната процедура, което е (много) странно,
например в топлотехниката са изведени теоретични доказателства за неточност от 30 % на изчислителните процедури
(затова не се напъвайте особено много с термомостовете),
и (ми) говори за една (неприятна) неточност 1.5-2 единици от и без това размитата (по точност) скала на Медведев-Шпонхойер-Карник,
нищо че твърдят усъвършенствана (незнайно как) в Международната скала MSK.

Постановката с нищо не променя досегашния принцип -
ако сградата не се срути - правилно сме смятали/действали
(такива са коментите на важни общински строителни началници в София, че и на министъра),
ако не издържи - лошо строителство, некачествени материали, незаконни или недопустими изменения,
непредсказуемост на магнитуда на земетресенията (е, поне у съседите има някаква статистика!),
лоши инженерно-геоложки условия (че как, кога и защо са се променили ?),
неблагоприятна насоченост на излъчването на огнището на земетресението
(Какво ли означава благоприятна насоченост на физическо явление имащо скаларен характер, сиреч разпространяващо се сферично?
Как 9 бала се разпространява в Япония ?
Това обяснение нищо не казва, но може да скрие всичко, както в Свищов през 1977 г.).

Всичко предно впрочем е главния извод в публичната лекция
"Заблуди и реалности при проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия".
Ако има и други подобни лекции имащите възможност да ги посетят са за завиждане.

Този извод съвсем не намалява важността на изчислителната методика,
напротив, увеличава значимостта й, недопускайки наличие на разделяне на малозначими и съществени фактори,
подчертава необходимостта от свръхпрецизност при формулиране на конкретния модел,
провеждане на изчисленията, и извеждане на заключение.
и накрая най-важното -
заостря вниманието върху недопустимостта на каквито и да е промени извън направените изчисления и изводи.

Конкретно по тема Носеща ли е тази бетонна колонка?
Тази висяща полуколона някъде по средата както на сградата, така и на колоната, в светлината на гореказаното е
компенсационен елемент на случаен ексцентрицитет на въздействие на хоризонтална геотектонична сила, позициониран в слаб етаж.
Същевременно от позициите на здравия смисъл и добрата инженерна практика (до Наредба №2/2007 г.) е малозначителен елемент.
(вж стр.23 от "Заблуди и реалности при проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия"- сдвоени греди, респ. сдвоени колони)

Практически премахването на този елемент няма никакво (конкретно) значение
с оглед на неточността и на изчислителната процедура и на измервателната скала,
независимо че изискванията в Наредба №2/2007 изискват изчислителна устойчивост на 9-та степен по скалата на М-Ш-К,
а не по 7-ма степен.

Обаче важен е юридическият факт, че са налице Изчислителна методика, Наредба №2/2007 и Еврокод 8, което означава,
че конструкторът следва да направи проверочни изчисления, при съмнения или контролни,
и съответно да направи предписания в зависимост от конкретиката на изпълнението с присъщите изменения.
Административното въвеждане на тази методика, означава, че същата е отдавна известна и прилагана като изчислителен метод в съответните професионални асоциации в САЩ, Япония, Европа, Австралия и т.н.
Респективно, от професионални конструктори на високо ниво следва да е прилагана отдавна и в България.

За сравнение, принципите на енергийната ефективност по отношение на сгради са известни у нас далече преди 1989 г.,
и епизодично се прилагат, започвайки от 1993 г., независимо че самата Наредба №7 е от 2007 г.

Дали в случая е прилагана съвременна методика е неизвестно.
Острата реакция на съседите навява мисъл за наличие на антиземетръсни изчисления, най-малко по Наредбата от 1988 г.

Юридически е недопустимо премахването му - на елемента, бетонната полуколонка, при действие на Наредба №2 и Еврокод 8.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Професионализъм в условията на геотектонична активност

Мнениеот naix на 26 Май 2012 18:01

Много неприятно земетресение. Преставям си какво им е на японците с тези 7-8 по Рихтер...
Всичко за покрива Ремонт на покриви Адиникс ЕООД
naix
Активен потребител
 
Мнения: 71
Регистриран на: 13 Фев 2010 22:22
Skype: 12345

Re: Професионализъм в условията на геотектонична активност

Мнениеот kremenski на 28 Май 2012 16:04

Колкото и гадно да прозвучи...:
МНОГО се радвам на тези земетресения - точно колкото трябва, за да се стреснат истински инвеститорите и да започнат да си слушат ПОНЕ МАЛКО проектантите в част конструктивна, без да има жертви или сериозни поражения.
...а дали?...
Все пак това, което се случи, не е най-силното, възможно за нашите географски ширини и дължини... Дали не е само предупреждение? Ние българите все сме на мнение, че след като 50 години е издържала, то тъй ще си и векува... Все трябва някой да ни чукне по капацуната, че да се сетим колко сериозни са всъщност нещата. Все чакаме да стане най страшното (да пази Господ!), че да почнем да се съобразяваме с нещо.
Не е ли така?
Аватар
kremenski
АРХИТЕКТ
АРХИТЕКТ
 
Мнения: 143
Регистриран на: 03 Окт 2011 21:18
Skype: mammypooh

Re: Професионализъм в условията на геотектонична активност

Мнениеот academil на 28 Май 2012 17:04

kremenski написа:Колкото и гадно да прозвучи...


Е, чак пък гадно. Трябва да се гледа оптимистично. В смисъл, че ще става още по-зле.

"Тук все повече ще става гето - социално гето, гето на не-мислещите, гето на не-възпитаните и не-възпитаваните,
на простите, на наглите, на дегенератите, на маргиналите, на безпомощните, на нещастните,
на такива като мен - които не могат вече да променят своя живот, като заминат,
и не могат да променят живота на България - като останат."

Това го е написал Н. Слатински завчера (http://nslatinski.org/?q=bg/node/411).

Хм, то и на неговото трябва да се погледне по-оптимистично.
Какво ще става, то става, видимо става по-зле, ден след ден - и без помощта на земетръси и порои.
Дигите и язовирите стигат. Управлявани от всякакви "калинки".
А ИНВЕСТИТОРИ-те - всички без изключение,
вкл. и собственици, истински, не подставените, търсят единствено печалба с цената на всичко.
Процентът на грамотните и обезпечените, строящи по стопански начин дом за семейството си, е незначителен.

И не мислете, че Европа е забравила Балдуин Фландърски, в тесни родствени връзки с всички царстващи домове в Европа.
И й дреме нещо за България.
Гърция е създадена и поддържана от Европа като чисто образователен и културен проект, необходим - все още, на Европа.
Броих отпуснатите й през последните месеци милиарди до 300, отказах се.

И така. Пак се питаме след поредния катаклизъм "В каква държава живеем?"
viewtopic.php?f=100&t=3015&p=35977&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD#p35977

Ами клоняща към Хаити, че там циганите са колкото другите.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения


Назад към Проблеми в строителството - казуси и дискусии

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта