Необходимост

Изображение

Необходимост

Мнениеот batman на 25 Мар 2012 15:48

academil написа:
Монтирането на външна топлоизолация по ЗУТ се явява строителство, изисква се разрешение от Общината/Кметството,
а преди това проектиране съответно подчаст "Проект за външна топлоизолация" по част ОВК,
както и подчаст "Енергийна ефективност".
Е, не знам, ако е селска къща или вила, достатъчно забутана (и без завистливи съседи), може да мине и без това.

Би ли споделил вижданията си относно необходимостта от издаване на РС!
batman
Активист
 
Мнения: 189
Регистриран на: 10 Яну 2010 22:08

Re: Необходимост

Мнениеот academil на 25 Мар 2012 16:49

НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г.
за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

(Изм. загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г.)
(Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.)

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при проектиране и изпълнение на нови сгради, както и при реконструкция,
основно обновяване, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради.
(2) (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Изискванията на наредбата се прилагат и при изчисляване
на енергийните характеристики на сградите съгласно наредбата по чл. 15, ал. 3 от ЗЕЕ,
като се отчитат изискванията и на наредбата по чл. 125, ал. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

Топлотехнически проект за ТИ е задължителен при всички случаи.

Проект по "Енергийна ефективност" не е задължителен при всички случаи.
Съгласно последната поправка в НАРЕДБА № 7 :
Чл. 4. (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.)….
(3) (Нова, ДВ, бр. 2 от 2010 г.) Изискванията по ал. 1 не се прилагат при извършване на реконструкция, основен ремонт или преустройство на отделни части, самостоятелни обекти или помещения в съществуващи сгради. В тези случаи техническите показатели за енергийна ефективност са коефициентите на топлопреминаване за видовете ограждащи конструкции и елементи, като стойностите им не могат да бъдат по-големи от определените в табл. 1 и 2.

В определени случаи ЗУТ допуска издаване на разрешение за строеж и без да се одобряват проекти.
Във всички случаи преценка по отношение на необходимостта от одобряване на проектите и оценка на съгласуваността им по Наредба 7
се прави от главния архитект на общинската администрация.

Във всички случаи, в които жилището е част от сграда в режим на етажна собственост,
фасадата е обща част по смисъла на Закона за собствеността
и управлението й принадлежи на общото събрание на собствениците по ЗУЕС.

Разрешение за строеж е необходимо при всички случаи за законен строеж.

Указания до РДНСК и Общинските администрации за съблюдаване на нормите на чл.142, ал.9 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/, във връзка с чл.15, ал.1 от Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/ (обн., ДВ, бр.98 от 14.11.2008г.).


Спазването на изискванията на чл.15, ал.1 от ЗЕЕ (обн., ДВ, бр.98/2008г.) задължително следва да бъде съблюдавано още при изготвянето на инвестиционните проекти от проектантите, притежаващи необходимата проектантска правоспособност, в съответствие и с разпоредбата на чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ, че строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията за енергийна ефективност.
Съгласно чл.142, ал.4 от ЗУТ, всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите, като с чл.142, ал.9 от ЗУТ е указано, че оценката за съответствие чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възложителя от физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл.23, ал.4 от същия закон.
Изпълнението на горепосочените изисквания следва да бъде отразено и същото е част от извършваната от органите и лицата по чл.142, ал.6 на ЗУТ оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно определения с чл.142, ал.5, т.3 на ЗУТ обхват.
Следва обаче да се има предвид, че съставения от лицензираната фирма – консултант, наета съгласно сключен/ите договор/и за извършване оценката за съответствие на инвестиционния проект за даден строеж, комплексен доклад, задължително следва да съдържа всички необходими данни, в съответствие с регламентираните с разпоредбите на ЗУТ обхват и съдържание на комплексния доклад за извършена оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите, в това число и по отношение наличието на изпълнени изискванията по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ, на базата на извършената от физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл.23, ал.4 от ЗЕЕ оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите по тази проектна част.
При одобряване на инвестиционните проекти и издаване на строителните книжа,
с които се допуска извършването на строежите, следва от одобряващия орган да бъдат изисквани доказателства за изпълнението на горепосочените разпоредби.
В провежданите от Началниците на РДНСК производства по чл.156 и чл.216 от ЗУТ за преценяване законосъобразността на издадени строителни книжа, същите следва и имат задължения да упражняват контрол и по спазване изискванията на чл.169, ал.1,т.6 от ЗУТ.
При въвеждане на строежите в експлоатация, органът по чл.177 от ЗУТ задължително следва да установи съответствието на завършения строеж с изискванията за енергийна ефективност по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ.
Следва да се има предвид, че в съответствие с разпоредбите на чл.14, т.3 и чл.18, ал.1, т.1 на Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ, бр.72 от 15.08.2003г.), неспазването на изискванията към строежите, посочени в чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ е основание за отказване приемането и въвеждането в експлоатация на строежа.
Във връзка с гореизложеното, при въвеждане в експлоатация на строежите, чиито инвестиционни проекти са одобрени след влизане в сила на чл.142, ал.9 от ЗУТ, от компетентния орган по чл.177, ал.1-3 от ЗУТ задължително следва да бъдат изисквани, както изготвения енергиен паспорт за строежа, така също и доказателства за наличие на извършена от физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл.23, ал.4 от ЗЕЕ оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите по част „Енергийна ефективност”, за случаите за които това е задължително.

Ex libris. Nomen Nescio.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Необходимост

Мнениеот batman на 25 Мар 2012 17:49

За нови строежи съм съгласен!
Но само за монтирането на ТИ по фасадата?
batman
Активист
 
Мнения: 189
Регистриран на: 10 Яну 2010 22:08

Re: Необходимост

Мнениеот academil на 25 Мар 2012 17:54

academil написа:НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г.
за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

(Изм. загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г.)
(Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.)

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при проектиране и изпълнение на нови сгради, както и при реконструкция,
основно обновяване, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради.

Ex libris. Nomen Nescio.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Необходимост

Мнениеот batman на 25 Мар 2012 20:01

academil написа:
academil написа:НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г.
за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

(Изм. загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г.)
(Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.)

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при проектиране и изпълнение на нови сгради, както и при реконструкция,
основно обновяване, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради.

Ex libris. Nomen Nescio.

Това е ясно!
Но никъде не мога да намеря, че в случай, че някой реши да си прави ТИ(само) следва да си вади РС!
Нали така?
batman
Активист
 
Мнения: 189
Регистриран на: 10 Яну 2010 22:08

Re: Необходимост

Мнениеот academil на 25 Мар 2012 21:26

Че то няма такива. :D
Единственият в България, тръгнал да си прави законно ТИ, е Иван, VALMET по форумски, Стамболийски,
и още се бори, от юни м.г. с Общинската администрация и РДНСК - Пд - Район Южноизточен беше май -
то за тези месеци може и да са го преименували - и не знам дали Пд не са станали квартал на Стамболийски -
и май станаха 10 месеца. :fies:
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Необходимост

Мнениеот gogo_1 на 26 Сеп 2012 15:19

По повод казуса, вече имаме заповед от ДНСК за премахване на външна ТИ 5 см стиропор на еднофамилна забутана над 100 годишна селска кирпичена къща без никакво отношение към съседите и то след служебно самосезиране на общината.
gogo_1
Потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 29 Окт 2010 13:12

Re: Необходимост

Мнениеот santaclash на 27 Сеп 2012 00:46

Да не е паметник на културата...или в архитектурен резерват...?
santaclash
Активен потребител
 
Мнения: 51
Регистриран на: 05 Фев 2011 17:29

Re: Необходимост

Мнениеот kremenski на 27 Сеп 2012 08:39

gogo_1 написа:По повод казуса, вече имаме заповед от ДНСК за премахване на външна ТИ 5 см стиропор на еднофамилна забутана над 100 годишна селска кирпичена къща без никакво отношение към съседите и то след служебно самосезиране на общината.

Дзъннн! Живота е интересен...
Честно казано предвид чл.151 от ЗУТ и определението на §5, т.43 от допълнителните разпоредби на закона за "текущ ремонт" можем доста да пораздърпаме становището, дали следва или не следва да се издава РС за поставяне на ТИ... Въпрос на тълкуване на конкретната общинска администрация. Истината обаче е, че във всяка община има технология за ... "обявяване" на това, че ще се извършва определен текущ ремонт, и ако не е бил надлежно оповестен, напълно нормално е да представлява незаконни СМР. Така че, не е чак толкова наложително обектът да е бил паметник на културата...
:headbash:
При все това academil опомена един доста интересен момент, който може да се окаже проблем в този случай - как доказваме при тези обстоятелства изпълнението на условията на чл. 169, ал.(1), т.6 от ЗУТ? :wink: Дали това не остава проблем, който следва да бъде решен при обследването, предхождащо съставянето на техническия паспорт на обекта?
Аватар
kremenski
АРХИТЕКТ
АРХИТЕКТ
 
Мнения: 143
Регистриран на: 03 Окт 2011 21:18
Skype: mammypooh

Re: Необходимост

Мнениеот gogo_1 на 27 Сеп 2012 09:08

Паметник на културата не е, нито е в архитектурен резерват. Единственият мотив е че е без разрешение за строеж. Интересното в случая е че искахме разрешение за поставянето и първоначално ни отговориха от общината че такова не е нужно и след поставянето изведнъж цъфна комисия , написа протокол и така.
gogo_1
Потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 29 Окт 2010 13:12

Re: Необходимост

Мнениеот academil на 27 Сеп 2012 09:51

kremenski написа:...
При все това academil опомена един доста интересен момент, който може да се окаже проблем в този случай - как доказваме при тези обстоятелства изпълнението на условията на чл. 169, ал.(1), т.6 от ЗУТ? :wink: Дали това не остава проблем, който следва да бъде решен при обследването, предхождащо съставянето на техническия паспорт на обекта?


Провежда се експертно изчисление на коефициента на топлопредаване за многослойна стена с експертни оценки на отделните слоеве -
коефициенти на топлопроводност и коефициенти на паропроницаемост.
Ако общият коефициент на топлопредаване е по-малък от нормативния по Наредбата, условията за енергийна ефективност са удовлетворени.


gogo_1 написа:...искахме разрешение за поставянето и първоначално ни отговориха от общината че такова не е нужно и след поставянето изведнъж цъфна комисия , написа протокол и така.


Вие сте жертва не само на кметска некомпетентност, но и най-вероятно на политически интриги.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Необходимост

Мнениеот santaclash на 27 Сеп 2012 10:00

Изводът от тази случка го мисля за пределно ясен... :))) :datz:
santaclash
Активен потребител
 
Мнения: 51
Регистриран на: 05 Фев 2011 17:29

Re: Необходимост

Мнениеот kremenski на 27 Сеп 2012 11:06

academil написа:Провежда се експертно изчисление на коефициента на топлопредаване за многослойна стена с експертни оценки на отделните слоеве - коефициенти на топлопроводност и коефициенти на паропроницаемост.
Ако общият коефициент на топлопредаване е по-малък от нормативния по Наредбата, условията за енергийна ефективност са удовлетворени.

Имах пред вид чисто документално в административно отношение. Извинявам се.
От чисто любопитство (нали съм лаик в това отношение): възможно ли е коефициента, който се получава след поставянето на топлоизолацията да е по-неблагоприятен от преди това?
Аватар
kremenski
АРХИТЕКТ
АРХИТЕКТ
 
Мнения: 143
Регистриран на: 03 Окт 2011 21:18
Skype: mammypooh

Re: Необходимост

Мнениеот academil на 27 Сеп 2012 11:58

kremenski написа:... възможно ли е коефициента, който се получава след поставянето на топлоизолацията да е по-неблагоприятен от преди това?


Не.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Необходимост

Мнениеот batman на 27 Сеп 2012 21:32

Интересно е да се видят мотивите за издаване на заповедта!
Има и възможни нюанси на това....
Принципно поставянето на ТИ (за която не се изисква изработване на специална конструкция) следва да се разглежда като текущ ремонт и за същото не се издава разрешение за строеж.
kremenski написа: Въпрос на тълкуване на конкретната общинска администрация.

За какво тълкование може да става въпрос?!?
kremenski написа: Истината обаче е, че във всяка община има технология за ... "обявяване" на това, че ще се извършва определен текущ ремонт, и ако не е бил надлежно оповестен, напълно нормално е да представлява незаконни СМР.

Текущ ремонт не се обявява и като се има предвид и че не е необходимо издаването на разрешение за строеж няма как да се "представи като незаконни СМР"!
Без подробно запознаване с фактическата обстановка не би следвало да се вземе страна!
В дадения случай:
1. може да става за извършена ТИ на сграда, намираща се на странична имотна граница!
2. силно съм заинтригуван как (технологично) към керпичена стена е изпълнена ТИ(от порядъка на 8см)!
3. какво представлява "самосезиране на община"!
batman
Активист
 
Мнения: 189
Регистриран на: 10 Яну 2010 22:08

Следваща

Назад към Проблеми в строителството - казуси и дискусии

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта