Разрешаване на строителство

Изображение

Разрешаване на строителство

Мнениеот special на 09 Фев 2007 14:58

a (55).gif Разрешаване на строителство

Въпроси и отговори по ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/default.asp?r=51
1. Как се извършва одобряването на инвестиционните проекти?
Техническите или работните инвестиционни проекти по всички части се съгласуват и одобряват от главния архитект на общината и са основание за издаване на разрешение за строеж.
Идейния инвестиционен проект се съгласува от главния архитект на общината и е основание за продължаване на проектирането в следващите фази. Ако за идейния инвестиционен проект е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за взаимна съгласуваност между отделните части на проекта, и е одобрен от главния архитект на общината, то той може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж.Следващите фази на проектиране се одобряват в хода на строителството преди извършване на съответните строително-монтажни работи и подлежат на оценка за съответствието им със съществените изисквания със строежите.
Съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти се удостоверява с изписване на име, длъжност, подпис и дата.

2. С какъв печат се подпечатват одобрените части на инвестиционните проекти (всеки лист и чертеж)?
Всички части на одобрените инвестиционни проекти се подпечатват с печата на общинската администрация. ЗУТ не въвежда изискване към вида и съдържанието на печата.

3. Какво представлява комплексния проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)?
Този вид проект позволява да се проведат съвместно процедурите по устройствено планиране и по разрешаване на строителството. Инвеститорът има възможност въз основа на мотивирано разрешение на кмета на общината да изготви и внесе в общината едновременно проект за подробен устройствен план (включително работен устройствен план, когато такъв е необходим) и работен (или технически) инвестиционен проект. Частите на КПИИ се одобряват едновременно с издаване на разрешението за строеж. Одобряването на всички части на КППИ се извършва от органа, компетентен да одобри плана. Разрешението за строеж не може да бъде издадено преди КПИИ да бъде одобрен. Обявяването е едновременно за двете съставки (устройствен план и разрешение за строеж), без да се изчаква влизането им в сила поотделно. Срокът на действие на КПИИ е две години от датата на издаване на разрешението за строеж.

4. В кои случаи се изработва ПОИС и съответно РПОИС?

Част проект за организация и изпълнение на строителството (ПОИС) се изработва в случаите, когато са налице специфични изисквания или е залегнало в договора за проектиране. С ПОИС се определят условията и реда за използване временно на части от тротоари, свободни обществени площи, както и части от улични платна за строителни площадки.По желание на строителя се изработва част работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), който включва линеен или мрежови комплексен план-график за последователността на изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), срокове за изпълнение на СМР, времетраене на строителството по основни видове СМР и срокове за доставка на машините и съоръженията.

5. За кои строежи при издаване на разрешение за строеж не се изисква одобряване на проекти
Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за следните строежи, посочени в чл.147 ЗУТ, а именно:

1. стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване по чл. 44 от ЗУТ и по чл. 46, ал. 1 от ЗУТ, освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго;
2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
3. оранжерии с площ до 200 кв. м;
4. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
5. подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
6. ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
7. огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;
8. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
9. пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв. м;
10. строежите по чл. 55 от ЗУТ;
11. консервационно-реставрационни работи на паметниците на културата;
12. остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;

За строежите по т.1, т. 1, 3, 5, 7, 11 и 12 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им.

6. Какво съдържа разрешението за строеж?
В разрешението за строеж се вписват всички фактически и правни основания за издаването му, условията, свързани с изпълнението на строежа, включително оползотворяването на хумусния земен слой и премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен срок до завършването на строежа. Желателно в разрешението за строеж да бъдат посочени и необходимите за започване на строителни действия документи: договор за строителен надзор, протокол за откриване на строителна площадка и протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа, заверка на заповедна книга на строежа.

7. Какъв е срокът на действие на разрешението за строеж?
Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от издаването му не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите. Това се установява писмено от органа, който го е издал.
Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие.

8. За кои строежи се извършва оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите?
За строежи от първа до пета категория всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите.
І. Оценката обхваща проверка за съответствие със:

1. предвижданията на подробния устройствен план;
2. правилата и нормативите за устройство на територията;
3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;
4. взаимната съгласуваност между частите на проекта;
5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
7. специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива.

ІІ. Оценката за съответствие се извършва:

1. с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация;
2. като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа и втора категория;
3. като съгласуване на част "Конструктивна" от лице с пълна проектантска правоспособност, различно от автора на проекта - за обекти от трета до пета категория;
4. като служебно съгласуване на проектните части от експертите на общинската администрация - за обекти, които не са внасяни в експертен съвет и не са придружени от доклад на консултант.

9. Как да се процедира при изработване на проекти и извършване на строежи по проекти, изработени от чуждестранни лица?
І. Чуждестранните физически и юридически лица, притежаващи пълна проектанска правоспособност, могат да извършват самостоятелно проучване и проектиране за обекти в страната само при спечелен конкурс и когато са определени за изпълнители при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Във всички други случаи те могат да извършват проучване и проектиране само съвместно с български проектанти.
Пълна проектанска правоспособност се признава на лице от държава, с която Република България има сключен международен договор за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официална квалификация “архитект”, съответно “инженер”, при договорените условия и предпоставки.Извън този случай пълна проектанска правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз при условията на взаимност.

ІІ. Когато по искане на възложителя се налага да се използва чуждестранен проект, изготвен от чуждестранни физически и юридически лица, които не притежават проектанска правоспособност по т.І е необходимо:

1. Проектът да бъде преведен изцяло на български език.
2. Инвестиционния проект по всички части, да се авторизира от български физически лица, притежаващи проектанска правоспособност съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. При необходимост, българските физически лица извършват налагащите се промени в проектната документация за привеждането й в съответствие с действащите в РБългария норми.
3. Проектната документация следва да бъде съобразена с изискванията на Наредба №4 за обхвата на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр.51 от 2001г.).
4. Лицата, авторизирали инвестиционния проект и възложителя, подписват проектната документация по всички части. Проектът подлежи на оценка за съответствието му със съществените изисквания към строежите. Лицата, авторизирали инвестиционния проект, носят пълна отговорност за годността и качеството на проекта.
5. Одобряването и съгласуването на проекта, разрешаването на строителството и разрешаване ползването на строежа се извършва по общия ред, съобразно изискванията на ЗУТ.

ІІІ. За проекти, предмет на международни договори, финансирани изцяло или частично от програми на Европейския съюз-присъединителни фондове, програми ФАР или други, се прилагат при спазване разпоредбите и процедурите на Рамковото споразумение между правителството на РБългария и Европейската комисия, както и разпоредбите и процедурите на годишните финансови меморандуми по съответните програми.
Съдете за Вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му.

ИзображениеИзображениеИзображение
http://www.bgremonti.com
http://otpushvane.com
Аватар
special
Експерт
 
Мнения: 2729
Регистриран на: 04 Дек 2006 21:19
Skype: brb

Издаване на разрешение за строеж

Мнениеот special на 01 Май 2008 12:19

a (55).gif Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен идеен инвестиционен проект


Характеристика на процедурата

Активността на търговските дружества по застрояване на определени площи е твърде голяма в последните години, поради което разглеждаме подробно процедурата по издаване на разрешение за строеж. Разрешението за строеж е част от строителните книжа – то е документ, който е задължителен за законосъобразното изпълнение на строежа. Строежи могат да се извършват, само ако са разрешени съгласно Закона за устройство на територията, т.е. ако за тях е издадено валидно разрешение за строеж. Строежи съгласно § 5, т. 38 Закона за устройство на територията (ЗУТ) са: надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението.
Съгласно ЗУТ строежи, започнати без издадени строителни книжа, се премахват.

Осъществяване на процедурата
І. Компетентни органи
Компетентен да издаде разрешение за строеж е главният архитект на общината, респективно района (по решение на общинския съвет при градовете с районно деление), на чиято територия се намира строежът.
Когато строежът представлява обект на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община, разрешението за строеж се издава от областния управител, а когато строежът е с обхват и значение за повече от една област или е с национално значение, разрешението се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

ІІ. Заявител
Разрешението за строеж се издава по искане на възложителя – собственик на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Възложителят може да упълномощи друго лице, което да внесе заявлението.

ІІІ. Изисквания за издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен идеен инвестиционен проект
Разрешението се издава при наличие на съгласуван и одобрен идеен инвестиционен проект. Нужна е предварителна оценка за съответствие на идейния инвестиционен проект с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита и за взаимна съгласуваност между отделните части на проекта.
Следващите фази на проектиране се одобряват в хода на строителството преди извършване на съответните строително-монтажни работи и подлежат на оценка за съответствието съгласно чл. 142, ал. 5 ЗУТ.
Съгласно чл. 148, ал. 7 ЗУТ разрешение за нов строеж в недвижим имот, в който съществува незаконен строеж не се издава на лицето, извършило незаконния строеж, докато същият не бъде премахнат или узаконен.

ІV. Необходими документи
За издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен инвестиционен проект възложителят подава писмено заявление до компетентния орган.
Към заявлението се прилагат следните документи:
1. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон, а за сградите на жилищно-строителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
2. виза за проучване и проектиране в случаите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6 ЗУТ, както и за обекти – недвижими паметници на културата от световно или национално значение;
3. три копия от идейния инвестиционен проект в обхват и съдържание, определени от наредбата по чл. 139, ал. 5 ЗУТ (Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти);
4. решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда за строежите, за които се изисква такова;
5. оценка за съответствието, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 ЗУТ;
6. съобразно спецификата на строежа – специални разрешителни, изисквани по специални закони.

V. Ход на процедурата
Съгласуването на идейните инвестиционни проекти се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване.
Одобреният инвестиционен проект е неразделна част от разрешението за строеж (чл. 148, ал. 8 ЗУТ).
Когато собственикът на строежа изрично е поискал в своето заявление, разрешението за строеж се издава едновременно с одобряването на идейния инвестиционен проект. Разрешението за строеж се издава на възложителя в 7-дневен срок от постъпване на заявлението, когато има предварително одобрен идеен инвестиционен проект.
За издаденото разрешение за строеж или за отказа да се издаде такова се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Гражданския процесуален кодекс. Отказ за издаване на разрешение за строеж се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това. Отказът за издаване на разрешение за строеж се издава в сроковете, в които се издава и разрешението за строеж.
В 7-дневен срок от издаването на разрешението се уведомяват писмено съответните регионални дирекции за национален строителен контрол и се изпраща копие от издаденото разрешение за строеж.
Разрешението за строеж, както и отказът за издаване на разрешение за строеж, подлежат на обжалване по административен ред пред началника на РДНСК по местонахождение на имота.
Срокът за обжалването на разрешение за строеж или отказ за издаването му е 14 дни от датата на съобщаването за неговото издаване. Началникът на РДНСК се произнася в 15–дневен срок от завеждането на жалбата. Неговата мотивирана заповед се обжалва пред окръжния съд по местонахождението на недвижимия имот, а за София пред Софийски градски съд.
След постановяването и влизането в сила на съдебното решение влиза в сила и разрешението за строеж, респективно отказът за издаване на разрешение за строеж. Разрешението за строеж влиза в сила ако не бъде отменено в 7-дневния срок за служебна проверка и не бъде обжалвано в 14–дневния срок за обжалване. Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна.


VІ. Такси
Съгласно § 3 ЗУТ за издаване на разрешения за строеж се заплащат такси съгласно Закона за държавните такси и съгласно Закона за местните данъци и такси и съответната тарифа, приета от общинския съвет (когато разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината/района).
Строежите, за който е издадено разрешение за строеж, не подлежат на премахване. Строежи, за които е издадено разрешение за строеж по одобрен идеен инвестиционен проект и в хода на строителството са одобрени инвестиционни проекти в следващите фази на проектиране, могат да бъдат въведени в редовна експлоатация по установения законов ред.


Статията е на Econ.bg http://econ.bg/law/procedures/article133625.html
Съдете за Вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му.

ИзображениеИзображениеИзображение
http://www.bgremonti.com
http://otpushvane.com
Аватар
special
Експерт
 
Мнения: 2729
Регистриран на: 04 Дек 2006 21:19
Skype: brb

Re: Разрешаване на строителство

Мнениеот kremenski на 06 Окт 2011 12:08

Като си говорим за издаване на РС, такси и цени, да кажа, че по принцип всяка община определя собствени цени на услугите с решение на общински съвет. Така че, въпросните цени могат да бъдат открити в сайтовете на съответните общини. Ето няколко от тях за улеснение:
Бургас: http://www.burgas.bg/bg/info/index/259
Варна: http://www.varna.bg/bg/articles/675/ПРИЛОЖЕНИЕ_1(ТАКСИ)_към_НАРЕДБА_ЗА_ОПРЕДЕЛЯНЕТО_И_АДМИНИСТРИРАНЕТО_НА_МЕСТНИТЕ_ТАКСИ_И_ЦЕНИ_НА_УСЛУГИ_НА_ТЕРИТОРИЯТА_НА_ОБЩИНА_ВАРНА_.html
Велико Търново: http://www.veliko-turnovo.bg/newsite/in ... o=2&id=216
Пловдив: http://plovdiv.bg/images/stories/Admini ... spisak.pdf
(или сайта на Община Пловдив: http://www.plovdiv.bg/index.php?option= ... 66&lang=bg )

...всички общини имат собствена структура на сайта и за съжаление понякога и служителите не могат да намерят информацията, която им е необходима в тях...
Следва да предупреда, че в зависимост от конкретните обстоятелства (къде е имота, по какъв начин ще бъде процедиран и т.н.) е възможно цената за одобряване на проекта, ако не да стигне, то поне здраво да подгони цената за изработване на проекта... Тази цена се поема от вносителя, не е задължение на проектанта или на строителя, както много хора си мислят. Възможно е да бъде договорено друго, примерно когато става дума за изграждане на жилищна кооперация "на заменка", но дори и чрез договор да се поеме като стойност от въпросния предприемач, то самото внасяне става от собствениците или нотариално опълномощено от тях лице.

Много внимавайте как точно изписвате пълномощните в такива случаи! Често се случва да се налагат бързи корекции на проекта поради несъответствието му с някоя буква на закона, които се изпълняват спешно "на крак" за да се одобри проекта. Няма как да сте застраховани от това, защото наредби и закони се променят кажи-речи всяка седмица, а проектите се проверяват към законодателството, което е в сила към момента на внасяне на преписката. Понякога обаче това води до орязване на площи или етажни височини при скосове на етажи или направо до изчезването на магазини или други обекти в приземния етаж заради осигуряване на необходимите по норми паркоместа. Ако се окаже, че това са точно вашите апартаменти, а вие сте опълномощили предприемача да бъде уведомяван за издаденото разрешение по ЗУТ (има 14 дневен срок за възражение след издаването на самото разрешително, в който то не е влязло в сила и заинтересованите лица или РДНСК могат да възразят или да го отменят) и да приема влязлото в сила разрешително можете да получите накрая един апартамент, който няма нищо общо с предварително договорения от вас.
Аватар
kremenski
АРХИТЕКТ
АРХИТЕКТ
 
Мнения: 143
Регистриран на: 03 Окт 2011 21:18
Skype: mammypooh

Re: Разрешаване на строителство

Мнениеот Стилиян Лукаров на 06 Окт 2011 20:08

Кременски, определено имам силно завишено чувство, че ще бъдеш от особена полза на всички във форума! sk (49).gif
SHL - Строителство и ремонт
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
http://www.bgremonti.com
http://www.otpushvane.com
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Аватар
Стилиян Лукаров
СМР
СМР
 
Мнения: 6287
Регистриран на: 15 Авг 2006 13:58
Местоположение: София

Re: Разрешаване на строителство

Мнениеот kremenski на 07 Окт 2011 09:43

sk (40).gif Радваме се да ви зарадваме!

И още малко информация по режимите на одобряване на проекти.

Общо взето вариантите за административно процедиране на проектите са два.
Първи: Когато проектите ви се разглеждат с доклад от Надзорна фирма
След входирането на торбите с папки, резултат от вашите терзания и труда на специалистите, платен с труда на вас и семейството ви се задвижва една ... невъобразимо мудна и изпълнена с противоречия процедура. Ако четете правилниците, то проектът ви ще бъде разгледан и одобрен или отказан в рамките на един месец. Какво се случва с вашите документи? Молбата - заявление, с която сте входирали нещата минава първо през деловодната система на общината (там където има такава) върви и се вписва и описва в един куп програми, листи и тетрадки, една сюрия дами пишат "приел" и "предал", докато нещата стигнат в ръцете на Главния архитект (Гл. Арх.) или на Директорът на дирекцията, занимаваща се с устройство на територията - въпрос на заетост или на организация на конкретната община. Принципно би следвало да стигнат при Гл. Арх., понеже по ЗУТ той има право да одобрява/отказва проектите ви. Въпросният шеф поглежда за какво иде реч и най-отгоре на молбите пише кой проверяващ архитект или техник следва да се занимае с преписката, след което всички неща отиват при секретарка или друго лице, което вписва и обобщава тази информация и вика или изпраща към съответното лице (проверяващ архитект или техник), което от тук нататък се занимава с проекта ви. Същото лице отделя папките по отделните специалности и ги предава на съответните специалисти, всеки от които разглежда съответната проектна част. Добре е да се знае, че примерно "Ел" част на проектите не може да бъде разгледана от специалиста без въпросният да има копие от предварителният/окончателният ви договор с Е-он или който там ви осигурява тока. Понякога в тези договори има специални условия, които следва да бъдат изпълнени в проекта. Същото важи за всяка проектна част, която касае снабдяването на обекта с нещо - вода, канализация, газификация... каквото се сетите. След разглеждането на всичките части от проекта, отделните специалисти пишат или разказват какво ги боли (или в редки случаи споделят искренното си възхищение и уважение към работата на съответния проектант) на съответния проверяващ архитект или техник, който води преписката и той обобщава резултатите от тези експертни мнения. До тук процедурата е една и съща и стандартна и за първи и за втори вариант на разглеждане.
И от тук нататък идват разликите. При този първи вариант съответният архитект или техник търси Гл. Арх. и започва да му разказва обобщено какво представлява проекта, къде се намира, какви документи има (или липсват), какво са казали специалистите и т.н. После Гл. Арх. решава дали може да пусне проекта ви, дали проекта и документацията ви имат дребни липси, за които да ви уведоми с писмо за да се поправят и допълнят или да ви опази Господ, нещата са толкова в страни от законодателство или изискванията на съответните градоустройствени условия (ПУП, виза... - началните изходни условия, които са ви дадени от съответната община или кметство), че разпорежда да се състави официален отказ. За плюсовете и минусите на последните два варианта можем да си говорим друг път, ако ви интересува.

Какви са разликите, когато сте избрали вариант Втори: Когато проектите ви се разглеждат БЕЗ доклад от Надзорна фирма
След обобщаване на данните от всички разглеждащи специалисти, проверяващият архитект или техник, който води преписката ви, записва проекта ви за разглеждане на експертен съвет по устройство на територията. Такива съвети няма всеки ден, затова и сокът за процедиране на преписката ви вече не е 7 дни, а един месец (пак казвам - по правилник). Ако експертният съвет приеме проекта ви, той препоръчва на Гл. Арх. да одобри проекта. Положителното становище от експертния съвет НЕ задължава Гл. Арх. да одобри проекта ви. Възможно е съветът да пропусне нещо, а Гл. Арх. да го открие след това. Така че, след експертния съвет, проектът ви се докладва отново на Гл. Арх. и той отново решава дали да разпореди подпечатване на проекта за да го подпише или да се пише писмо или отказ. Нещата се забавят допълнително от това, че самият протокол от съвета иска физическо време да се набере, разпечата и подпише от съответните служебни лица.

И после нещата стават горе-долу еднакви и при двата варианта. Административната тутня след като проектът ви е подписан от Гл. Арх. обикновено е по-поносима. при по-големи проекти, понякога самото физическо подпечатване на проектите може да отнеме до два работни дни време на двама служители, въоръжени с печати, мастило, химикалки, кафе и вода (по възможност и 30-40 вица - някак по-леко върви). После Гл.Арх. подписва проектите, плащате въпросната такса и стигате до изписване (от служител) и подписване от Гл. Арх. на самия документ Разрешение за строеж.
Самото разрешение за строеж задължително се обявява на:
1. Всички заинтересовани лица по чл.149, ал.(2) от ЗУТ - това са собственици и съсобственици на имота и постройките в него, носители на право на строеж... и т.н. - с получаването на това писмо (подписвате се на обратна разписка) започва да тече 14 дневен срок, в който всяко едно от въпросните уведомени лица може да възрази и разрешителното да не влезе в сила - това е последният момент, в който можете да упражните контрол над това, което се е случило с проекта ви, преди да са почнали законни строителни работи и някой да ви съди за положеният от него труд по строително изпълнение. Съветът ми към самите строители пък е да не започват да работят преди да има влязло в сила разрешение за строеж и по-важното - преди да са видяли какви точно проекти на финала са били подпечатани от общината. Съветът ми към правистите е, когато изготват договорите за строително изпълнение да обвързват началото на строителство не с датата на входиране или на одобряване на проектите и дори не с датата на издаване на разрешителното, а с датата, на която въпросното разрешение влиза в сила. Това, повярвайте ми е в интерес на всички участници.
2. РДНСК - строителен контрол има 1 седмица срок да разгледа одобрените проекти и ако открие пропуск или непълнота в проекта или документите, да състави протокол и да отмени въпросното разрешение. Това е много гаден вариант, понеже всички такси вече са платени и не се връщат, ако има надзор, той отнася една тлъста глоба, а също така финансово наказание има и към подписалия Гл. Арх., водещия преписката, както и към съответен проверяващ в службите специалист, когато проблемът е в конкретна проектна част.

Следва да се обърне специално внимание на общините, засегнати от ЗАКОНА за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК, можете да го свалите от тук: http://www.mrrb.government.bg/index.php ... pe=5&id=31 ). Това са: Шабла, Каварна, Балчик, Аксаково, Варна, Аврен, Долни Чифлик, Бяла, Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Приморско и Царево. Въпросният закон формулира две зони с поспециален режим на застрояване. Това са така наречените:
1. Зона А - ивица с широчина 100 м., измерена по хоризонтала от границите на морския бряг или на морските плажове.
2. Зона Б - ивицата с широчина 2 км от границата на зона "А", с изключение на урбанизираните територии на населените места, определени към датата на влизане в сила на закона - 01.01.2008 г. - т.е. старите територии на градовете и селата, но не и "сателитните" застроявания край тях.

Проектите, попадащи в тези територии задължително се докладват на експертен съвет по устройство на териториите по ЗУЧК. Характерно за всички, попадащи в тези зони е, че има един чл. 13 от ЗУЧК, който казва:
"Чл. 13. (1) Разрешенията за строеж за изграждане на разрешените обекти в зона "А" и в зона "Б" се издават при наличие на необходимата техническа инфраструктура за енергоснабдяване, водоснабдяване, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и за събиране и обезвреждане на битови и строителни отпадъци.
(2) При липса на техническа инфраструктура по ал. 1 тя може да бъде изградена при условията и по реда на чл. 69 от Закона за устройство на територията." - става дума за т.нар. "публично-частно партньорство" или, когато частни лица изграждат водопровод, канализация или друга инфраструктура на собствена сметка през общински и/или частни терени с километри за да захранят примерно 5 парцела...
Аватар
kremenski
АРХИТЕКТ
АРХИТЕКТ
 
Мнения: 143
Регистриран на: 03 Окт 2011 21:18
Skype: mammypooh

Re: Разрешаване на строителство

Мнениеот special на 04 Фев 2012 00:52

Много хубав линк! Препоръчвам да се изчете!!!

Издаване_разрешение_за_строеж.pdf


Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Съдете за Вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му.

ИзображениеИзображениеИзображение
http://www.bgremonti.com
http://otpushvane.com
Аватар
special
Експерт
 
Мнения: 2729
Регистриран на: 04 Дек 2006 21:19
Skype: brb

Re: Разрешаване на строителство

Мнениеот special на 04 Фев 2012 01:43

kremenski написа:sk (40).gif Радваме се да ви зарадваме!

И още малко информация по режимите на одобряване на проекти.

Общо взето вариантите за административно процедиране на проектите са два.
Първи: Когато проектите ви се разглеждат с доклад от Надзорна фирма
След входирането на торбите с папки, резултат от вашите терзания и труда на специалистите, платен с труда на вас и семейството ви се задвижва една ... невъобразимо мудна и изпълнена с противоречия процедура. Ако четете ....


Чак сега го изчетох a (12).gif Това си е за филм бря crazy.gif
Определено трябва да има някаква реформа в това административно процедиране..
Съдете за Вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му.

ИзображениеИзображениеИзображение
http://www.bgremonti.com
http://otpushvane.com
Аватар
special
Експерт
 
Мнения: 2729
Регистриран на: 04 Дек 2006 21:19
Skype: brb

Re: Разрешаване на строителство

Мнениеот kremenski на 13 Фев 2012 09:33

О да, да, реформа трябва... :wallbash:

Започнах работа в администрация лятото на 2005. От тогава след неколкократно "реформиране" същото нещо, което преди вършех сравнително спокойно за около седмица, сега не мога да го свърша за месец на пълни обороти :headbash: ... Оказва се, че в строителството има най-много тарикати и мерак-тарикати... След всеки "йезуитски" прочит тип "дявола чете евангелието", нещата отиват в съда и от там произтичат все повече и повече формални изисквания към документацията. Като примерно това, всички копия на документи да се подписват/подпечатват за вярност с оригинала от вносителите (подпис, три имена, дата и "вярно с оригинала", написано на ръка...), защото по този начин поемат отговорност по наказателен кодекс за представяне на документи с невярно съдържание, при условие, че се установи нещо такова...
...като чуя, че предстои "реформа" получавам зъбобол - явно нещата ще се усложняват... Мечтая си да се опрости процедурата.
От друга страна, новото строителство в урбанизирани и застроени територии и в Европа, и в Щатите въобще не се одобрява и разрешава бързо. Ще помоля приятелка да разкаже за практиката си по въпроса в чужбина и ще пиша тук. Предполагам, че ще е интересна съпоставка.
Аватар
kremenski
АРХИТЕКТ
АРХИТЕКТ
 
Мнения: 143
Регистриран на: 03 Окт 2011 21:18
Skype: mammypooh

Re: Разрешаване на строителство

Мнениеот special на 13 Фев 2012 13:07

Абсолютно ще е интересно да сравним процедурите. Ти оправи ли се?
Съдете за Вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му.

ИзображениеИзображениеИзображение
http://www.bgremonti.com
http://otpushvane.com
Аватар
special
Експерт
 
Мнения: 2729
Регистриран на: 04 Дек 2006 21:19
Skype: brb

Re: Разрешаване на строителство

Мнениеот gidik на 13 Фев 2012 21:03

Привет, Кременски!!! a (88).gif
Явно джибромицинът е помогнал . Надявам се всичко вече да е наред при теб.
Сървис Индъстри ЕООД
gidik.si@gmail.com"
+359898577152 Радослав Чичев
Индустриални подови настилки. Саморазливни замазки. Шлайфане, полиране и импрегниране на подове от бетон, мрамор и гранит. Маркировка. Хидроизолации. Инжектиране на смоли в стоманобетонни конструкции.
Аватар
gidik
СМР
СМР
 
Мнения: 296
Регистриран на: 11 Май 2010 15:04
Местоположение: Варна - Пловдив
Skype: gidik.si

Re: Разрешаване на строителство

Мнениеот kremenski на 14 Фев 2012 09:09

Мерси за вниманието, другарчета sk (56).gif Още смъркам, но съм "на фронта", така че...
Абе, този форум защо си няма чат-прозорче? Или не съм го намерила?
Аватар
kremenski
АРХИТЕКТ
АРХИТЕКТ
 
Мнения: 143
Регистриран на: 03 Окт 2011 21:18
Skype: mammypooh

Re: Разрешаване на строителство

Мнениеот special на 14 Фев 2012 21:02

kremenski написа:Мерси за вниманието, другарчета sk (56).gif Още смъркам, но съм "на фронта", така че...
Абе, този форум защо си няма чат-прозорче? Или не съм го намерила?

Няма съвсем умишлено, защото не искаме да има загуба на информация.
Съдете за Вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му.

ИзображениеИзображениеИзображение
http://www.bgremonti.com
http://otpushvane.com
Аватар
special
Експерт
 
Мнения: 2729
Регистриран на: 04 Дек 2006 21:19
Skype: brb


Назад към Всичко което трябва да знаем!

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта