Технически паспорти на строежите

Изображение

Технически паспорти на строежите

Мнениеот academil на 04 Ное 2014 18:57

Техническият паспорт на строеж е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, инструкции
за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след
въвеждането на строежа в експлоатация.
Техническият паспорт на съществуващ строеж се изготвя на базата на обстойното обследване на сградата от проектанти, с пълна
проектантска правоспособност.
Изготвянето на документа се регламентира от НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, допълвана
и променянапрез 2008, 2010, 2011 и 2013 г.г.

НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Изд.от МРРБ.
(Обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г., бр. 22 от 2010 г., бр. 98 от 2011 г. и бр. 2 от 2013 г.)
Чл. 2. (1) Технически паспорт се съставя:
1. за нов строеж - преди въвеждането му в експлоатация;
2. (доп., ДВ, бр. 22 от 2010 г.) за съществуващ строеж - след проведено обследване по реда на глава трета с изключение на част Г
„Енергиен паспорт на сграда”;
3. (отм., ДВ, бр. 22 от 2010 г.).
(2) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.) Техническите паспорти по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 се актуализират при извършване
на строителни и монтажни работи (СМР), за които се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ,
преди въвеждането на строежите в експлоатация.
...
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
5. (Нова, ДВ, бр. 38 от 2008 г.; досегашна т. 4, бр. 22 от 2010 г.) „Възложител” е лице, определено в чл. 161, ал. 1 ЗУТ.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) (Отм., ДВ, бр. 2 от 2013 г.)
(2) (Изм., ДВ, бр. 98 от 2011 г. и бр. 2 от 2013 г.) Техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна, общинска или частна
собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост, или смесена общинска и частна собственост, се съставят в
следните срокове в зависимост от категорията им:
1. (изм., ДВ, бр. 2 от 2013 г.) от първа, втора и трета категория - до 31 декември 2014 г.;
2. (отм., ДВ, бр. 2 от 2013 г.);
3. (изм., ДВ, бр. 98 от 2011 г.; отм., бр. 2 от 2013 г.);
4. (изм., ДВ, бр. 98 от 2011 г.) от четвърта категория - до 31 декември 2016 г.;
5. (изм., ДВ, бр. 98 от 2011 г.) от пета категория - до 31 декември 2018 г.
...
(6) (Досегашна ал. 5, ДВ, бр. 38 от 2008 г.; изм., бр. 2 от 2013 г.) След изтичане на сроковете по ал. 2 кметът на общината възлага
съставянето на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените
разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането съгласно чл. 417, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс
(ГПК).
...
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 176а, ал. 6 ЗУТ.

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
В сила от 31.03.2001 г. Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г., ..., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013 г.
...
Раздел III. Разрешаване на строителството
Чл. 148.
...
(13) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Разрешение за строеж за извършване на строителни и монтажни работи,
като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията
на строежа, се издава след извършено обследване по реда на чл. 176в и съставяне на технически паспорт по реда на чл. 176а.
...
Чл.161.(1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Възложител е собственикът на имота, лицето, на което е
учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.
Глава единадесета.
ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
...
Чл. 176а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) След завършване на нов строеж,
както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж,
се съставя технически паспорт на строежа.
Не се съставят технически паспорти за строежите по глава трета, раздел VII и VIII.
...
(6) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Министърът на инвестиционното проектиране издава наредба, с която се
определят обхватът и съдържанието на техническите паспорти, както и редът за тяхното съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване.
(7) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Сроковете за съставяне на техническите паспорти за отделните категории
съществуващи строежи, в т.ч. държавна и общинска собственост, се определят в наредбата по ал.6.
...
Чл. 176в. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)
Обследването на строежите се извършва от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2, или от проектанти
от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.
...
(5) Редът за извършване на обследването на строежите се определя с наредбата по чл. 176а, ал. 6.
...
Чл.232.
...
(9) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Наказва се с глоба от 100 до 300 лв., ако по друг закон не е предвидено
по-тежко наказание, възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете по наредбата по
чл. 176а, ал. 6.
...
По-подробно за сроковете и категориите.
За сгради трета категория – с височина над 15 м, над 5 етажа - до 31 декември 2014 г.
В тази категория влизат: жилищни и смесени сгради с високо застрояване (с височина над 15 м), сгради и съоръжения за обществено
обслужване с разгърната застроена площ над 5000 кв.м. или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители, производствени сгради
с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръжения към тях;
За сгради четвърта категория – с височина до 15 м, до 5 етажа - до 31 декември 2016 г.
В тази категория влизат: жилищни и смесени сгради със средно застрояване (с височина до 15 м); сгради и съоръжения за обществено
обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители, производствени сгради
с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;
За сгради пета категория – с височина до 10 м, до 3 етажа - до 31 декември 2018 г.
В тази категория влизат: жилищни и смесени сгради с ниско застрояване (с височина до 10 м), вилни сгради, сгради и съоръжения за
обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители, производствени сгради
с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях.

Какви документи са необходими за съставяне на Технически паспорт на съществуваща сграда?
1. Проектна документация на сградата;
2. Разрешение за строеж;
3. Акт обр.15;
4. Удостоверение от кадастъра;
5. Разрешение за ползване;
6. Документи за собственост - нотариален акт и актуална скица;
7. Документи на собственика на обекта /удостоверение от Агенция по вписванията, ако собственика е юридическо лице/;
8. Документи за промени след разрешение за ползване;
9. Фактури за последните 3 години за електро потребление, студена и топла вода, ТЕЦ и газоснабдяване;
10. Сертификати от акредитиран орган за контрол за електроконтролни измервания: импеданс и мълниезащита на сградата.

В ЗУТ липсва изричен текст, предвиждаш задължителна паспортизация на СЪЩЕСТВУВАЩИ сгради към влизане в сила на съответните
поправки,или влезли в експлоатация преди 01.01.2007 г. Законът е пълен с разни неясни и взаимно противоречиви клаузи, и този казус
с паспортите е особено набиващ се в очите, важен е, понеже няма човек в България, който да не е засегнат в една или друга степен.
Въпросът е, че за голяма част българи финансовата страна, изразяваща се в една сума, минимум 300 лв., до 1 200 лв, и то първоначална,
е непосилна.

Състояние на жилищния фонд
Панелните сгради, които са част от стоманобетонните, са 11 000, жилищата в тях са 787 000, обитавани от над 2 млн. души, в някои
градове те са до 50 % от жилищния фонд.
Стоманобетонните сгради са 105 хил. с 1 239 хил. жилища, тухлените сгради - 1 578 хил. с 2096 хил. жилища, а 453.3 хил. жилища се
намират в 452.8 хил. сгради с друга конструкция.
Или общо жилищният фонд в страната се състои от 2 136.3 хил. сгради. В страната са регистрирани 3 789 хил. жилища,
от които 63.8% са в градовете, а 36.2% - в селата. Общата им площ е 242 291 хил. кв.м.
Повечето жилища са частна собственост на физически лица – 96,5 %, 3,0 % са държавна или общинска собственост, останалите 0,5 % са
собственост на търговски дружества, обществени или кооперативни организации или са необитаеми към момента на отчитането.
Жилищният фонд в страната се състои от 2 136 хил. сгради. В страната са регистрирани 3 789 хил. жилища, от които 63.8% са в градовете,
а 36.2% - в селата. Общата им площ е 242 291 хил. кв.м.

По същество изискванията на Наредбата за ПАСПОРТИЗАЦИЯ на съществуващи сгради, строени преди 2007 г. са НЕЗАКОННИ, или
тълкуванията на МРРБ или МИнвП са такива - чл.176а изрично посочва кога се е извършва паспортизация на съществуващ строеж:
"...както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на на съществуващ строеж, се съставя
технически паспорт на строежа".
Съгласно ал.6 Наредбата определя обхвата и съдържанието на техническите паспорти, но не и ОБХВАТА на строежите по време;
в противен случайсе създава парадоксът чрез НАРЕДБА да се променя ЗАКОН. В случая е точно така.

Каква е цената за изготвяне на технически паспорт?
Екзекутивно заснемане: 2-3 лв./м2 без ДДС (изготвя се само при липса на съществуващи чертежи на сградата)
Технически паспорт 3-5лв./м2 без ДДС
Цената на паспортизацията ще е 1.5-6 лв./м2 според експертите, 250 лв.за жилище според МРРБ, а обследването минимум още
наполовина, станаха до 10 лв./м2., за почти 90 % от сградния фонд, останалите 10 % са ново, паспортизирано, строителство.
Или над 200 милиона квадратни метра, а това прави повече от 2 милиарда лева, само първоначално.
Смъкнати от гърба на населението за абсолютно безполезни хартийки.
Впоследствие отстраняване на недостатъците, описани при обследването.

Защо безполезни хартийки?
Офертните предложения на редица фирми за НСН, както и за проектантски дейности, декларират 7-14 дни за изготвяне на паспорт
на сградав зависимост от наличната строителна документация, възможност за достъп до обекта и др.п.
И в цената и в срока има нереалности. Болшинството сгради ЕПЖС, да кажем над 90% от споменатите 11 000 сгради, са трета категория.
Абсурдно е за 14 дни да се обследва 6-8 етажна ЕПЖСграда, и да се даде точна оценка оценка за състоянието на заварките между
всички отделни панели.
При това екзекутивните схеми от обследването следва да бъдат съпоставяни с монтажните планове от типовата проектна документация за
всеки конкретен случай.
Държавните проектантски организации отдавна са приватизирани, домостроителните комбинати - също, в Общините съхраняват
архитектурната, но не и конструктивната част на проектите. С какви монтажни планове ще се извърши съпоставянето ?
Трябва да се извършва и дефектоскопско изследване на заварките и с предписание за саниране там, където е необходимо,
дефектоскопията е около 5 лв./м2, според асоциацията на санираните панелни сгради. Обаче не се вписва в декларираните цени,
значи няма да се прави.
Представително статистическо изследване за София (2011 г.) показва, че в повечето случаи е необходим ремонт на заварките - от
допълнително наваряване, до грунд и боядисване.
Отдавна съм писал, че отделно проучване през 1998 г. показва проведените сравнителни изчислителни проверки в НИСИ: динамичните
характеристики и коравините на конструкцията на построените до 1988г. ЕПЖС са в съответствие със съвременните изисквания за
противоземетръсно строителство, но вложената армировка във вертикалните връзки е по-малка от необходимата по изчисление и следва
да се очакват повреди при вероятни сеизмични въздействия с интензивност по-голяма от VII степен (кс=0.10 от НПССЗР-87 г.).
Практически в техническия паспорт на ЕПЖСграда, ще трябва да бъдат вписани горните конструктивни недостатъци, като подлежащи на
отстраняване в срок, обаче реално са неотстраними, понеже изискват ЕПЖ-сградата да се разруши и построи наново.

Няма статистическа информация колко от разположените по селата 1 372 хиляди жилищни сгради изобщо са обитаеми, частично обитаеми
или напълно изоставени. С абсолютна сигурност може да се твърди, че от тях ни една няма да отговаря на изискванията на
противоземетръснотостроителство, действащи в момента.

Приведените аргументи показват пълното безсмислие на паспортизацията на сградите.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Технически паспорти на строежите

Мнениеот em67 на 07 Ное 2014 21:33

JC-ThankYou.gif sk (40).gif
Поредната узаконена кражба .Определен кръг от "приятелски фирми " си имат печеливша дейност -хранилка . Идеални печалби "на базата на обстойното обследване на сградата от проектанти, с пълна проектантска правоспособност" , извършено по метода - "гадаем за дефекти- сЕкакви".
Идеята е добра , " Хотели как лучше, а получилось как всегда"...
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 374
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не

Re: Технически паспорти на строежите

Мнениеот Garo22 на 09 Ное 2014 18:32

Преди известно време бях на курс за паспортизация на сгради. Всъщност идеята е да се даде реална оценка на съществуващия сграден фонд в момента.(примерно в София) и да се прецени дали има рискови за срутване сгради (имайки предвид някои сгради в центъра на София, които се срутиха и пострадаха и хора. ) . Паспорта на сградата ще отразява наличното състояние на сградата в момента и доколко тя е отговаряла на нормативите, действуващи към момента на нейното въвеждане в експлоатация. Една сграда построена през 1935год. например, няма как да отговаря на нормите към 2014 год., но екипа, който изготвя паспорта ще трябва да даде оценка какво е сега реалното състояние на сградата и дали конструкцията й може да издържи да кажем още 5-10 години. Паспорти на съществуващи сгради може да се изготвя от екип от проектанти с ППП (пълна проектантска правоспособност) издадена от КАБ или КИИП. Дават се задължителни и препоръчителни указания , като за задължителните препоръки се поставя конкретен срок. Има стари сгради , които са строени по-добре и от някои съвременни сгради. В паспорта се описват и промените в строителството по време на експлоатацията на сградния фонд. Някои от собствениците от некомпетентност правят промени в апартаментите си, с които могат да нарушат сигурността на цялата сграда. Това например би предизвикало задължителни препоръки за възстановяване за сметка на собствениците. Та всъщност с паспортизацията на сградите ще се извърши едно оглеждане на реалните проблеми на всяка една сграда ,както и ще се укаже срок за който този паспорт е в сила, след това ще е необходима актуализация на паспорта в едни или друга негова част. Изготвя се досие на обекта и всички промени ,които стават по апартаментите ще се отразяват в досието. Това не касае ремонтите, но ако ти хрумне да си разшириш хола за сметка на столовата например, това ще е необходимо да се отрази в паспорта на сградата и вероятно ще е необходимо поне становище на конструктор, независимо от това , че стената не е носеща.
Още нещо конкретно, мисли се върху административни мерки за собствениците на апартаменти в сгради без паспорти, примерно общината не издава никакви документи (например данъчна оценка, ако искаш да продаваш или да телиш заеми или всякакви там други административни услуги) и практически няма да може да се извършват никакви сделки с апартаменти в сгради без паспорти.
Продиктуваха и разни норми, но ако трябва ще ги потърся в записките си, бяха поне 4-5 документа, не е само ЗУТ. Така че паспорти ще трябва да се правят, независимо дали това ни харесва или не . Не че на мен много ми се иска да се занимавам с това, защото и ние нямаме паспорт на сградата.
А колкото до издаването на паспортите, може да бъде избран от хората колектив, засега, не е необходимо да са специални фирми и т.н. Екипи с такива проектанти има много, аз лично работя в няколко колектива, и познавам поне още толкова проектанта, които работят в няколко екипа, и т.н. Та всеки от тези екипа може да извършва паспортизация на съществуващи сгради. На новите сгради паспорти се издават от надзорните фирми или техническия ръководител на обекта. За тях проектантите нямат право да издават паспотри.
Garo22
Потребител
 
Мнения: 18
Регистриран на: 10 Юли 2014 01:12
Местоположение: България, София
Skype: ganros22

Re: Технически паспорти на строежите

Мнениеот em67 на 09 Ное 2014 19:49

Сгради в София построени преди 1989 г. не са се срутвали ,те бяха срутени със скапани реконструкции от конгениални технически некролози и некомпетентните им решения.
Няма жив специалист за строителните методи ,носещите конструкции и тн. направени през 1935 г. . Няма и такъв "екип ",който да има и идея за това какво може да е конструктивното състояние на сграда строена през 1935, дори да стои там един месец и да цъка . С мятане на боб няма как да стане .
За да има реално обследване на сграда в България трябва да стане чудо ,а и да стане чудо то цената му ще е непосилна за българина.
Силно се съмнявам ,че някой ще изгради скеле или ще пусне рапел , демонтира топлоизолацията , изкърти и изчисти хидроизолацията на междупанелна фуга, за да провери състоянието на заварките на панелка 7/8 етажа, а без такива изследвания "експертната си оценка " могат да си я ..............

Относно курсовете за "експерти " даващи оценки на сгради ,интересно ,къде ли ходят на курсове водещите на такива курсове Laie_67.gif ?!


Ще ми е приятно да се запозная с експерт, който може да даде оценка за състоянието на конструкцията и да издаде техническият паспорт на Буюк мечет в София, а тя е обществена сграда и трябвало задължително да има такъв паШапорт. Познавах един единствен и той не беше българин ,работих с него през 1992г. ,лека му пръст.
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 374
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не

Re: Технически паспорти на строежите

Мнениеот Garo22 на 10 Ное 2014 10:39

Отговор за em67.
Видях че сте колега. Съответният курс беше организиран от КИИП , за което вероятно сте бил уведомен. Курса не дава никакъв сертификат, нито създава"Експерти", както се изразихте. Беше организиран за всички специалности едновременно и си беше просто информационен. Ако бяхте решили да отидете можехте лично да се срещнете с лекторите и да ги попитате къде точно са се учили. Нима не познавате нито един конструктор ,който да е давал становище по един или друг повод на сгради строени през 30 те години? И не знаете как и по какви показатели оценяват старите сгради? Извинете, но това говори лошо за колегите с които работите. Не Ви познавам, но тези глупости за "мятане на боб" и т.н. звучат просто нелепо! Уважавам старите кадри, за които говорите и съм се учила от такива българи и сега познавам доста добри българи професионалисти. Ще Ви отговоря с картинки за състоянието на някои от старите сгради в София, за създаване на визуална представа .
Не ми е интересно да водя диалог по такъв начин с Вас. Не смятам , че грубото или иронично изразяване дава допълнителна тежест на аргументите Ви, защото такива просто няма. Има само лично мнение, изказано с ирония, която ми е необяснима.
http://www.fadingsofia.rcss.eu/gallery.php
тук има множество снимки.Сградите са снимани в детайли. Минаването покрай някои от тези сгради си е опасно.
Други:
"Падна част от козирка в центъра на София
11 юни 2012 16:31 tlaka.com
Тази сутрин падна част от козирката на сграда в центъра на София - на ъгъла и бул. "Дондуков" и бул. "Васил Левски". Няма пострадали хора при инцидента. На 'партера на сградата има сладкарница. Елементите са паднали върху масичките и столовете на Виенската сладкарница. За щастие в този ранен час там не е имало посетители. Ще бъдат налагани максимални… "

"750 опасни сгради има в София, сочат данни на общината. На чело в рисковата класация със 138 постройки е район „Възраждане“. В „Оборище“, който също е в ..".
"760 са опасните сгради в София. Толкова са преброили чиновниците от 22 от общо 24 столични района, съобщиха от кметството за „Монитор”.
КРАСИМИРА ЯНЕВА
24.03.2013

Най-много потенциални сгради убийци има в район „Възраждане” ­ 183. На второ място е „Оборище” с 91, а на трето ­ „Сердика” със 75. Точно в последния от тези райони има и най-много опасни сгради, заключени на най-малка площ – между булевардите „Тодор Александров”, „Сливница”, „Мария Луиза” и „Константин Величков”. „Те са строени в началото на миналия век – 20-те – 30­ те години. Били са бедни времена и къщите са правени от бежанци. Там има лошо планиране, недобра строителна конструкция и не са поддържани”, обясни шефът на „Общински строителен контрол” арх. Влади Калинов. Според него най-големият проблем в София са неподдържаните фасади на сградите. Издадени са предписания на собствениците на 469 сгради, които трябва да бъдат укрепени или премахнати. 128 от тях вече са бутнати от багерите."
"Сграда в София затрупа две жени

"Две жени и трето лице пострадаха при срутване на сграда в София снощи. Пострадалите са настанени в "Пирогов" и ВМА с тежки травми, съобщиха информационните агенции. Новината се разпространи светкавично, тъй като при подобен инцидент през септември 2006 г. 4-етажната сграда, намираща се намираща се на ул. "Алабин" 39 рухна, заради извършван вътре неправомерен ремонт. Две момичета Деница Ченишева и Петрина Христова на 18 и 19 години, тогава загинаха на място.
Автомобилът им - "Пежо", преминавал край сградата, точно когато тя се срутила и беше премазан. Сградата на ул. "Алабин" се оказа собственост на бизнесмени, приближени на лидера на ДСБ Иван Костов. Там са извършвали незаконна реконструкция, при която са премахнати носещи колони, коментираха строители от обекта. Въпреки всички факти и данни осъдени за смъртта на двете момичета няма. "

Мисля да спра до тук. Повече информация в нета.
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Garo22
Потребител
 
Мнения: 18
Регистриран на: 10 Юли 2014 01:12
Местоположение: България, София
Skype: ganros22

Re: Технически паспорти на строежите

Мнениеот academil на 10 Ное 2014 14:28

ПРЕЖДЕПИС. НЕ ВОДЯ ПЕРСОНАЛНИ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ СПОРОВЕ С НИКОГО.
По традиция се изпозват примерни постове от форума, приблизително същите тези ги има из многобройните обсъждания на темата последните
дни по сайтове, както и в други форуми. Варненският "Петел" е особено активен, с изявата на м-р МРРБ Л.Павлова, твърдо заявяваща:
Всички сгради трябва да се паспортизират! Иначе глоби, до обратното становище - неаргументирано, на бившия депутат Б.Гуцанов:
Паспортизацията на сгради до края на годината е безобразие и пореден грабеж.

Целта на темата е изясняване както на техническата страна, така и на юридическите въпроси около паспортизацията на сградите.
От професионална гледна точка, с гражданска позиция, за да е полезна на гражданите, които ще прочетат настоящата тема.
А и форумът да си защити логото. Че покрай дренажните, електромонтажните и отоплителните упражнения на maxuel82 пропадна под НС.

Garo22 написа:...Всъщност идеята е да се даде реална оценка на съществуващия сграден фонд в момента.(примерно в София)
и да се прецени дали има рискови за срутване сгради (имайки предвид някои сгради в центъра на София, които се срутиха и
пострадаха и хора. ) .

Имам сериозни резерви към изтъкнатите аргументи.
Една сграда в София, на Алабин, се срути и загинаха хора в процеса на основен ремонт на сградата, при който не са спазени
елементарни правила. Има и други такива, има и срутени сгради в процеса на ново строителство.
Респективно във връзка с тази сграда е и новата алинея 13 от чл. 148 (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.).

Впрочем най-опасни са стари, запуснати сгради, с непосредствена опасност от срутване, няколко хиляди из страната, със собственици
в чужбина, обикновено с неизвестни адреси или с множество наследници. В ЗУТ има текстове (чл. 195,гл.13, раздел III ЗУТ), които
предвиждат взимане на определени мерки при самосрутващи се или вредни в санитарно-хигиенно отношение сгради, доста обтекаеми за
юристите, лесно пренебрежими от собствениците, и слабо задължителни за местната власт, която се раздвижва само при наличие на жалби,
самоинициатива липсва напълно.
Кой ще ги паспортизира, т.е. кой ще плаща, глоби, паспортизацията, внасянето на паспорт в Кметството - и то струва пари - 20-40 лева,
събаряне ?
Мен лично ме вълнува този въпрос, защото една такава сграда от 14 години ми променя драстично автомобилния маршрут до Морска гара-Варна.

По същество много по-актуален и важен е въпросът със състоянието на балконите именно на старите сгради, вкл. панелните; във форума
има снимка на срутен балкон на панелна сграда. За последните 30 години в София има самосрутили се няколко балкона, последните със
загинали хора, още по соцвреме имаше, мисля, два случая. Във Варна срутена козирка уби студентка.
И какво от това, че обследващите имат тапия за правоспособни проектанти, преминали са каквото е необходимо допълнително обучение ???
Не виждам съществени пречки кой да е инженер да придобие ППП според дипломната си квалификация.
В случая с актуалните балкони е важно обследване на арматурата и степента на корозия, което не се прави с кетап, а с уреди.
Навремето като преминах курс за енергиен одитинг (обследване) в САЩ след завършване на курса ми подариха пълен комплект измервателна
апаратура за топло- и ел.измервания и за химия на водата. Ама в България съвсем не е така, всичко се плаща, доста.
Колко от обследващите (проектантски) фирми притежават георадари, скенери или ултразвукови или гама- дефектоскопи за да извършат това
обследване качествено ? Ами николко. Впрочем георадар в България има само една софийска фирма, но цените са космически, четирицифрени.
Значи техническият паспорт по отношение на балконите и козирките ще е хвърчаща бумага без никаква стойност, именно за опасните
конструктивни елементи на сградите.

Изобщо обследването на стара сграда е твърде далеч от проектиране на нов строеж. Примерно каква оценка ще даде един проектант, който
никога не се сблъсквал с ЕПЖС, в които 30-на ДСК, няколко проектантски организации в продължение на над 40 години са създали стотици
системи на заклинване на панелите. Аз имам схеми поне на 40, ама как от птичи поглед, без уреди, ще се знае на N-тата сграда каква е
системата ?
Аз лично - независимо от пределно високата квалификация в топлоенергетическите уредби, срещам почти непреодолими проблеми да възстановя
схеми, влизайки в "Котелно отделение" от 60-те години, за съвременните ми трябва поне седмица.
Конструктивни проекти за отделните сгради от соц.периода е абсурдно да се намерят, защото са строени по типови проекти от София,
променяни на място из провинциалните ДСК, естествено без екзекутивни чертежи.
А строителните инженери с практика по едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС), сгради, изпълнени по системите „Едроплощен кофраж” (ЕК),
„Тунел-кофраж” (ТК), „Пълзящ кофраж” (ПК), пакетно-повдигани плочи (ППП) и други соц.строителни технологии изобщо не са из проектантските
фирми, тук-там все още има по някой мърдащ из надзорните фирми.
За отсъствие на предвидено обследване на най-слабата страна на ЕПЖС, а именно заварките между панелите, писах по-горе, остава нерешен
въпрос.
По същество за огромния брой от сградите ще се подходи съвсем формално поради липса на апаратура, липса на конструктивни проекти, липса
на съответстваща практика и опит по твърде разнообразните стари сгради.
И не на последно място извънредно късите срокове. Пропуснах, и прочутата българска организация съвсем не накрая.
Всичко това напълно опорочава по същество идеята "да се даде реална оценка на съществуващия сграден фонд". Просто в бъдещето ще падат
паспортизирани балкони и козирки.

И къде е отговорността на провелите обследването ? С какво ще гарантират качеството на извършената работа.

Ами никакси съгласно ЗУТ и Наредбата.
Остава самосъзнание на обследващите. Не ме разсмивайте, в България сме - рече Surprised Rat и се тръшна !

Garo22 написа:...В паспорта се описват и промените в строителството по време на експлоатацията на сградния фонд. Някои от
собствениците от некомпетентност правят промени в апартаментите си, с които могат да нарушат сигурността на цялата сграда.

Да речем за сграда, строена през 1935 г., това означава хронологична снимка на промените по конструкцията. Първо поколенията собственици
са правили промени, каквито им харесва - най-често са допълнителни стени и врати, както и избиване на цели стени, сигурно и колони
при делби.
Няма никакъв разумен начин за една такава сграда да се възстанови чрез каквито и да е измервания в разумно време и пари, каква е била
конструкцията на сградата, какво и кога е променяно, при пълната липса на документация, а и на живи свидетели на преустройствата и
реконструкциите, както и на строителните технологии.
Значи ще се вписват съчинителства, тежащи по-малко от махленско свидетелство, и нямащи никаква инженерна стойност.

Garo22 написа:...Една сграда построена през 1935год. например, няма как да отговаря на нормите към 2014 год., но екипа,
който изготвя паспорта ще трябва да даде оценка какво е сега реалното състояние на сградата и дали конструкцията й може да
издържи да кажем още 5-10 години.

Е, едва ли някой ще се ангажира да прогнозира продължителността на живот на една сграда. Едно е панелка в Максуда, съвсем друго
в Младост-1.
И отново поставям въпроса за сеизмичната устойчивост на старите сгради. Повече от очевидно е, че старите сгради няма да отговарят
на завишените изисквания на последната наредба за антисеизмично строителство - НАРЕДБА № РД-02-20-2/14.03.2012 г. за проектиране на
сгради и съоръжения в земетръсни райони, обн.ДВ бр.13/14.02.2012г.
Обаче за да се отговори компетентно обследващите следва да преизчислят сградата на сеизмоустойчивост, вкл. да пресметнат собствените
честоти на колони и плочи. Досега не съм срещал нито един проектант-конструктор, правоспособен с ППП, кетапиран от КАБ или КИИП, който
да е в състояние да изчисли собствените честоти на ж.б.плоча.
Интересно, как ще се определи дълбочината на фундиране, вида на фундамента, вида на почвата, примерно за сградите по "Граф Игнатиев",
или по току-що ремонтирания централен варненски площад? И подпочвените води на дълбочина 4 м следва да се взимат предвид.
Всички къщи, да ги наречем тип "селски", по села и градове, без изключение не отговарят на изискванията за противоземетръсно
строителство.
А оценката на всяка една ЕПЖСграда, самодейно добре реконструирана фасадно, балконно и вътрешно, по моему изисква поне месец време,
е, мое, вероятно съм бавен. Поради липса на методика, впрочем дисертабилен въпрос, ако някой проявява такъв интерес.

Каквито и препоръки да има за противоземетръсно усилване на съществуващите къщи тип "селски", гражданите не са в състояние финансово
да посрещнат разходи, изразяващи се в четири- и пет-цифрени суми. Възстановяването на прежното състояние на ЕПЖСгради - също.

Е, при възможен земетръс ще се срутват сгради с технически паспорт.

Garo22 написа:...Екипи с такива проектанти има много, аз лично работя в няколко колектива, и познавам поне още толкова проектанта,
които работят в няколко екипа, и т.н.

Ашколсун, даже и хвърковати чети има сформирани, по американски изказ - корпуси за бързо реагиране.
Това го пиша днес, след внасянето на последния абзац, последния цитиран.
Съвсем не случайно и твърде точно вчера съм изразил съмнения за качеството на бъдещите обследвания и точността на записите в т.н.
технически паспорт. Извършени "с младежко дръзновение, устрем и плам", това назаем, май е от Левчев, или друг соцпоет, да прощават.
Всъщност аз имам известни взаимоотношения с няколко надзорни фирми, а каквито и да е семинари, work-shops и пр., от когото и да са
организирани, нямам намерение да посещавам. И като лектор, да поясня.
Искам да кажа, че никакъв ажиотаж не се наблюдава във връзка с кампанията в тези фирми, даже не забелязвам професионален интерес -
освен това няма нито една надзорна фирма, рекламираща оферти за паспортизация на сградите, само проектантски.
Причината е осъзнатата отговорност, която трябва да се поеме, а надзорните фирми отдавна са развили добър рефлекс на тема отговорност.
Отдавна съм констатирал, че проектантите намаляват своята степен на отговорност чрез количествено презапасяване. За всички части се
отнася, но най-вече за "Конструктивна". И все е за сметка на инвеститора-собственика. Очевидно и тук, при паспортизацията ще е така -
нулева отговорност, безгрижно вписване на какви да е данни, предписване на нещо си от текущата практика, което със сигурност няма да
има нищо общо със строителната практика, прилагана при сградата. Важното е, очевидно, да се вземат 5-те лева, съдейки по рекламните
обещания на проектантските фирми относно техническите паспорти.

СТАНОВИЩЕ НА ГОРД СОБСТВЕНИК НА ЖИЛИЩЕ В БЛОК С ПАСПОРТ (10.11.2014 г., 12:30 ч.): Нашият блок вече е с паспорт! Взеха ни
2000 лева, за един лист хартия! Нищо не свършиха! Никой не е обследвал, проверявал на място...Фирмата си отваря текстовия файл,
променят адрес, площ и т.н. в техния файл от предната сграда и хоп 2000 лв за сграда от 1600 кв.м.


Къде са правата на собствениците ? Защо няма предвидена възможност за обжалване по административен ред за изводи, препоръки и
заключения на обследващата фирма, ако собственикът не е съгласен с направените предписания ?

Очевидно гражданинът-собственик на жилище, строено преди 2007 г., няма абсолютно никакви права, вменени са му само задължения, и
то финансово значителни, както в момента при оформяне на документалната част от т.н.технически паспорт, така и впоследствие при
изпълнение на вписаните без дефинирана нормативно никаква ОТГОВОРНОСТ препоръки, без при това да получава ГАРАНТИРАНО значим,
важен, съществен за него продукт срещу заплатените суми и претърпените усложнения.

Накрая още веднъж ще повторя.
Допълнителната алинея
Чл. 2. (1) Технически паспорт се съставя:
...
2. (доп., ДВ, бр. 22 от 2010 г.) за съществуващ строеж - след проведено обследване по реда на глава трета с изключение на част Г
„Енергиен паспорт на сграда”;
от Наредба НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Изд.от МРРБ.
е незаконосъобразна, като изцяло противоречаща на законовия текст в ЗУТ:
Чл. 176а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) След завършване на нов строеж,
както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж,
се съставя технически паспорт на строежа.

Т.2 от ал.1 на чл.2 от Наредба 5/2006 за техническите паспорти на строежите е нищожна, като издадена от некомпетентен орган - МРРБ,
който няма право да променя по-висшестоящите законови актове на Народното събрание, противоречи на материално-правните разпоредби
на закона, и не съответства на целта на закона, а именно въвеждане на ред в строителния сектор.

Поради противоречие с материалната същност на закона всеки административен акт на общински и държавни органи, засягащ паспортизация
на съществуващи преди 2007 г. сгради, без за е налице обстоятелство от тези, изчерпателно изброени в чл.176а,ал.1 ЗУТ, е незаконен и
подлежи на отмяна по реда на Закона за административното производство или по-вероятно по реда на Административно-процесуалния кодекс
пред Районния административен съд.
Включително глоби и всякакви принудителни мерки, откази и други действия на държавните и общинските власти, ограничаващи правата на
гражданите.

Съдебните такси по ЗАП са малки. Срокът на обжалване обаче е кратък, при необходимост незабавно се свържете с адвокат за съставяне на
искова молба по Чл. 5. АПК (1) Когато постановление, правилник, наредба, инструкция или друг подзаконов нормативен акт противоречи на
нормативен акт от по-висока степен, прилага се по-високият по степен акт.

ГРАЖДАНИ, ЗАЩИТЕТЕ АКТИВНО ПРАВАТА СИ!
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Технически паспорти на строежите

Мнениеот em67 на 11 Ное 2014 02:24

В България има над 700 000 панелни апартамента, като ~ 210 000 от тях са в София. Административно обществените сгради ,училища ,поликлиники и тн . не фигурират в тези количества.
За обследване на "средностатистическа панелка " ( 4 вх x 6 ет с 3 aп. на етаж) в бившата ГДР отнемаше около два месеца ,около 40 работни дни. Цената за това удоволствие се поемаше от държавата и общината . Реновирането се разпределяше м/у - 80% държавата и общината и 20 % за собствениците. Имаше ниско лихвено , дългосрочно кредитиране (целеви револверни кредити) за граждани правещи реновиране на домовете си . Когато състоянието на сградата изискваше ремонт на вътрешната част по -дълъг от (по спомени) 7дни им осигуряваха жилище от общината ,както и преместване на багажа им. Самото обследване се правеше от фирми със специализирана насоченост в тази област(имаше даже и френски фирми,оказа се ,че и те имат голям опит с панелките) и съответните акредитации . Съответно тези фирми си носеха отговорност пред закона за всички техни оценки и заключения . Същите участваха в последствие и в самото реновиране и издаваха съответните гаранционни карти за това.
Ремонтите започваха непосредствено след обследването .

Ето така изглеждат тези сгради след ремонта. Термоизолацията я лепяха и фугираха само с полиуретанови лепила... без никакви дюбели ...... sk (43).gif Всички тераси са укрепени с допълнителна метална конструкция.
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Последна промяна em67 на 11 Ное 2014 04:16, променена общо 1 път
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 374
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не

Re: Технически паспорти на строежите

Мнениеот Garo22 на 11 Ное 2014 03:26

Не съм защитник на паспортизацията на сградите. Но си мисля, че рано или късно ще се намерят механизми за осъществяване на тази идея. В момента отговорност за състоянието на опасните сгради се прехвърля на общините. Реално няма кой да носи отговорност за евентуални аварии със сградите. Собственика е технически некомпетентен и като такъв не носи отговорност, защото се приема.че не знае какви последствия може да има от неговото бездействие; проектант и стоител- отдавна вече ги няма, остава общината. С издаването на паспорти ще има компетентни лица, от коити да се търси материална и професионална отговорност за евентуални проблеми , особено със старите сгради. А проблемите напират и няма как да се решават.

Изобщо обследването на стара сграда е твърде д алеч от проектиране на нов строеж. Примерно каква оценка ще даде един проектант, който
никога не се сблъсквал с ЕПЖС, в които 30-на ДСК, няколко проектантски организации в продължение на над 40 години са създали стотици
системи на заклинване на панелите. Аз имам схеми поне на 40, ама как от птичи поглед, без уреди, ще се знае на N-тата сграда каква е
системата ?

По същество за огромния брой от сградите ще се подходи съвсем формално поради липса на апаратура, липса на конструктивни проекти, липса на съответстваща практика и опит по твърде разнообразните стари сгради.
И не на последно място извънредно късите срокове. Пропуснах, и прочутата българска организация съвсем не накрая.

Значи ще се вписват съчинителства, тежащи по-малко от махленско свидетелство, и нямащи никаква инженерна стойност.

Че кой ще го бие по главата съответния проектант да се занимава с неща, които са в компетенцията на друг негов колега. Естествено ще се получи разделяне на типове задачи. В края на краищата той си слага подписа под тази "хартийка" и съответно носи материална и професионална отговорност за написаното в нея.Обикновено това става за сравнително малка сума пари, докато отговорността е за стойност многократно надвишаваща полученото възнаграждение.

"Е, едва ли някой ще се ангажира да прогнозира продължителността на живот на една сграда. Едно е панелка в Максуда, съвсем друго
в Младост-1."

Ангажират се. Има такива паспорти- това е задължително условие- за всички сгради ,които участват в програмите за енергийна ефективност. Даже даването на срок в паспортите е препоръчително, иначе излиза че сградата няма да се променя във времето и паспорта ще важи докато къщата я има.

И отново поставям въпроса за сеизмичната устойчивост на старите сгради. Повече от очевидно е, че старите сгради няма да отговарят
на завишените изисквания на последната наредба за антисеизмично строителство - НАРЕДБА № РД-02-20-2/14.03.2012 г. за проектиране на
сгради и съоръжения в земетръсни райони, обн.ДВ бр.13/14.02.2012г.


Оказва се, че стария тип конструкции тип "гредоред" са много по устойчиви на земетръс от някои нови блокчета , и без да отговарят на наредбата покриват условията за земетръс. Питала съм разни конструктори защо къщата няма пукнатини, а бетоновите блокчета се напукаха, нищо,че са строени по правилата. Не се напука и стария блок в който живеехме преди време, беше гредоред с тухлени шайби, и досега не е мръднал.( Вярно е че се гънеше и скърцаше,беше страшно) . Напука се ЕПК то в близост. Били гъвкави , казаха.

Ашколсун, даже и хвърковати чети има сформирани, по американски изказ - корпуси за бързо реагиране.
Това го пиша днес, след внасянето на последния абзац, последния цитиран.
Съвсем не случайно и твърде точно вчера съм изразил съмнения за качеството на бъдещите обследвания и точността на записите в т.н.
технически паспорт. Извършени "с младежко дръзновение, устрем и плам", това назаем, май е от Левчев, или друг соцпоет, да прощават.
Всъщност аз имам известни взаимоотношения с няколко надзорни фирми, а каквито и да е семинари, work-shops и пр., от когото и да са
организирани, нямам намерение да посещавам. И като лектор, да поясня.

Искам да кажа, че никакъв ажиотаж не се наблюдава във връзка с кампанията в тези фирми, даже не забелязвам професионален интерес -освен това няма нито една надзорна фирма, рекламираща оферти за паспортизация на сградите, само проектантски.

Американските корпуси да си стоят в америка и там да си реагират! Мисля че не става въпрос за никакъв младежки ентусиазъм и пр. Не знам и проектантски фирми, които да рекламират паспортизацията на сгради. Само се проучва една материя с по-различно естество от новото проектиране.
И не на последно място - да се ориентираме какво да правим със сградите в които живеем ,как можем по-леко да минем през нещо, което предстои.
Познавам как работят и надзорните фирми, колко често им се налага да си "затватят" очите и т.н. за да могат да спестят някой лев на инвеститорите, не че инвеститора ги няма, ама защо да ги дава, като може да си спести някои неща..
Отдавна съм констатирал, че проектантите намаляват своята степен на отговорност чрез количествено презапасяване. За всички части се отнася, но най-вече за "Конструктивна". И все е за сметка на инвеститора-собственика.
Проектантите изчисляват а собственика, или по-често инвеститора , като се е захващал със строителство би трябвало да си е дал преценка и колко ще му струва, още в началото. ( Например следното : да ми спестява от стоманени тръби при противопожарна инсталация (примерно) и да ми реве, че вече го бил изпълнил. Еми ще си го преправиш! А колко сме ти спестили от спринклерна инсталация не мислиш, макар че реално гаража си е за спринклер и с разни допълнителни построения влизаме в нормите за по-ниската категория, но това не се гледа. А ако стане пожар ще реве:"Аз не знаех, специалистите ми казаха така.."Е ,кой в сличая е безотговоре, дали проектанта или инвеститора,който подлага на риск имущество и човешки животи? Проектанта е поел своя риск.)
Повечето пъти инвеститорите действуват безотговорно, а не проектантите, като спестяват средства за сметка на качеството. Надзора варира и в повечето случаи поема рискове за да влезе в положението на инвестиитора и следващия път пак да го потърсят.
Много го задълбах . Разговора проектант- строител се води откакто съм влязла в бранша. По- добре да го избягваме, не сме на строителна площадка. Нека, ако можем , да си бъдем полезни. Нали това е идеята на форума. Та да се върна на темата:
Паспортите на сградите не са ни необходими на нас, но за администрацията, според мен, това е начин да се опита да предаде щафетата за огромния брой сгради в лошо състояние, с които тя не може да се справи , на специалисти които да носят накаква отговарност за това . Чрез паспортите ще се опитат да принудят собствениците на жилища да поддържат блоковете и къщите си. Колкото до законите.. Те толкова често променят ЗУТ та , че в компютъра си сигурно имам поне 4 варианта. Ето последния изтеглен ЗУТ:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
В сила от 31.03.2001 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.
Garo22
Потребител
 
Мнения: 18
Регистриран на: 10 Юли 2014 01:12
Местоположение: България, София
Skype: ganros22

Re: Технически паспорти на строежите

Мнениеот Garo22 на 11 Ное 2014 04:13

за em67
Нали имаше програма и тук - програмата за Енергийна ефективност , държавата поемаше 67% от стойността на извършените ремонти, имаше списък със строителните работи, които се поемат. Укрепване на конструкцията при нужда трябваше да се извърши за сметка на собствениците и беше задължително това да стане ако е предписано в паспорта, който ти издаваха безплатно. Даже и слънчеви батерии за блока можеха да влязат във финансираните от програмата дейност. Още пазя информацията за програмата.Ние се опитахме да организираме съседите. Нищо не излезе! Тоя не искал, оня смятал че има уловки.. (То не че нямаше...) .Основен проблем се оказа това, немалка част от парите се влагат от собствениците, а след това се възстановяват . Честно казано , не виждам как ще се реши въпроса с рисковите сгради , още повече че обикновените хора нямат средства.
Garo22
Потребител
 
Мнения: 18
Регистриран на: 10 Юли 2014 01:12
Местоположение: България, София
Skype: ganros22

Re: Технически паспорти на строежите

Мнениеот em67 на 11 Ное 2014 13:56

Бай Данчо , оспамих ти хубавата тема ,извинявай .
В тази държава никога не е имало програми за цялостно реновиране на всички жилищни сгради. Едно е да ги напудрят чисто козметично, друго е да ги укрепят и трето е "енергийната ефективност" . Това ,че някой болен е облечен добре .. sk (37).gif . не го прави по-здрав болен.
Но да не излизам от темата .
Цялата идея за тези "Технически паспорти "и това обследване ( по света но не и у нас) е ,че след него веднага започва ремонта ,укрепването и тн. по сградата . Ако се изчака няколко месеца (най-хубаво години) вече ще има нови проблеми ,които ще бъдат нерешими със старите предписания .
За целта са необходими две неща :
.За да се направи такова обследване са необходими специализирани фирми ,които да го направят ,а такива липсват в България !
.Средства за направа на ремонт ,а такива липсват в държавата и гражданите и !


Хотели как лучше, а получилось как всегда . И изведнъж стигаме до веселата част .И двете страни по въпроса нямат по нещо ,а то е пари.А без пари не пускат в ресторант ...дори и най -добрия музикант ......

Но понеже "държавата е повелила" трябва да се изпълнява .В този момент започва да работи хранилката. Щат не щат почват правят обследвания и да издават "технически паспорти" на държавни - общински сгради болници,училища,детски градини и тн. , платени пак с наши пари. Започват "търгове" и работа, "самодейните колективи" вече са направили регистрация на "фирми -експерти" и лапането тръгва .Одиме напред назад,цъкаме с език ,пишем белЯжката и взимаме парите. Каквото и да сме написали и подписали за укрепването все ще е вярно ,защото ремонта няма да почне "никога" и когато и да се срути нещо си имат оправдание! Ако пък стане чудо и започне ремонта ще почне и "екзекутивирането"
И стигаме до там от където завърши цялата тема на бай Данчо .
Приведените аргументи показват пълното безсмислие на паспортизацията на сградите.


За саморазрушаващите се сгради в София, които са на апетитни терени ,това е чиста далавера -"бизнес ". sk (37).gif Чакаме да ги национализират и строим ,за другите саморазпадащи се , да се оправя който иска .................Добре дошли в Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома
Програмата предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.
Всяко домакинство или сдружение на собственици, което получи кредит по програмата има право да ползва безвъзмездна помощ съответно в размер на 20%, 30% или 35% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени всички условия.
Кредити и "безвъзмездна финансова помощ" се отпускат за финансиране на следните енергоспестяващи мероприятия:

.Енергоспестяващи прозорци
.Външни топлоизолационни системи
.Газови котли
.Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса
.Слънчеви колектори за топла вода
.Охлаждащи и загряващи термопомпени системи
.Фотоволтаични системи
.Aбoнатни станции и сградни инсталации
Газификационни системи
Рекуперативни вентилационни системи

Забележете само ,каква игра на думи и нито ред за обследване ,укрепване на конструкции , хидроизолации ,покриви и тн.,те са в графа "условия" и за тях кредит няма . С думи прости ,плащат за козметиката . Мероприятия от типа "Ленински съботник в европейският съюз",ако ти падне панела "укрепен със стиропор и енергоспестяващ прозорец " ти дреме за ен.кредит. Дай боже да не убие човек.
И кое от тези мероприятия ще спаси сградата от това ... ? (73).gif
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 374
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не

Re: Технически паспорти на строежите

Мнениеот academil на 16 Ное 2014 11:19

Широка публична аргументация, допълнения към изложените тези за безсмислието на ТП, безотговорността на съставящите ТП,
антисеизмичното безсилие на строителните инженери и безхаберието на общините и държавата (само цитати от книжната преса).

Строителните инженери са в пълно неведение как могат да проектират дори дребна реконструкция в съответствие с новите норми за
земетресение.
Според строителни експерти проблемът е, че сградите, проектирани преди 1987 г., или въобще не са осигурени за земетръс, или са
осигурени само частично и в крайна сметка съвсем недостатъчно. Така че това трябва да се запише и в техническия им паспорт,
установи проверка на в."168 часа.

"В момента цари пълна тъмнина в законодателството по въпроса.
Така например, според мен човекът, който е подписал техническия паспорт, трябва да носи цялата отговорност, ако информацията в него
се окаже невярна. За съжаление в действащата нормативна база това не е казано ясно", обяснява инж. Стефан Кинарев, председател на
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране пред "168 часа". "Освен това, лицето, което ще обследва, трябва не просто да
констатира, че сградата е с намалена сеизмична сигурност, а да предприеме мерки и да даде препоръки за усилването й против
земетресение. Без проект подобни действия са невъзможни".
"Ползата от паспортизацията е само административна и няма техническа стойност, защото не може да служи за основа за реконструкция на
сграда.
За тази цел е необходимо пълно инженерно-конструктивно обследване с изготвяне на чертежи за пълно заснемане на съществуващото
положение. Изключено е проектантът, който ще прави бъдеща реконструкция, да повярва на информацията в техническите паспорти",
допълни той.

"Какъв е смисълът, когато знаем, че една стара сграда при земетресение няма сигурност, просто да го впишем в документите. Никой
не може да разбере и колко реконструкции са правени", коментира доц. д-р инж. Йонко Пенев, преподавател в УАСГ, катедра "Масивно
строителство".
"Трябва да се знае, че цената за събирането на тази чисто статистическа информация е скандално висока и ще доведе до масова корупция".
"Съмнителна ще бъде и квалификацията на лицата, които ще я направят. Тъй като старите сгради са много повече от новите, проектирани и
построени след 1987 г., за направата на технически паспорти е необходима цяла армия от квалифицирани проектанти."
"Не мога да си представя нормален проектант, който ще се довери на проучването, заснемането и препоръките на неизвестни, а в някои
случаи и напълно некомпетентни лица. За направата на една реконструкция е необходим одобрен конструктивен проект, а не безотговорни
съчинения на съставилите паспорта, които са наясно, че не носят абсолютно никаква отговорност
", казва той.

Още по-тежка е ситуацията при сградите без запазени екзекутивни или въобще конструктивни планове, казват специалистите. При тях за
създаване на технически паспорт е необходимо да бъде извървян обратният на строителството път - не от конструктивни чертежи до реална
сграда, а от реални сгради към чертежи на конструкцията. Това е един значително по-сложен и по-скъп процес от проектирането. За тази
дейност е необходим и сериозен опит, екип и инструменти.

Кой ще плати паспортизацията на общинските жилища?
В. Народно дело, 11.11.2014 г.

Задължителната паспортизация на жилищните сгради до края на годината може да се окаже проблем не само за частните собственици, но и за
общините. Според изискването на закона за издаването на паспорт на жилищата се грижи собственикът им. Само в блоковете на „Владиславово“
общинските апартаменти са близо 700.
Има ли община Варна средства в бюджета си за тази година, за да плати за издаването на изискваната по закон документация?
...
В годишния план за приходите и разходите на общината никъде не се споменава паспортизацията на общинските жилища.
Докато получим официален отговор от местната власт, можем да твърдим, че както обикновените варненски семейства, така и община Варна,
която е собственик на стотици жилища, явно не са предвидили, че трябва да платят до края на годината за техническите паспорти на
недвижимата си собственост.

Красимира Янева | Капитал Daily
Държавата няма пари за паспортизация на нейните сгради и не може да спази изискването.
Отново държавата е първи нарушител на законите и първа не спазваща собствените си срокове, нищо ново за некоректността на държавата...
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Технически паспорти на строежите

Мнениеот academil на 21 Ное 2014 17:59

МРРБ: Паспортизацията се отлага!
21.11.2014 / 16:08 часа

С една година се удължават сроковете за съставяне на техническите паспорти на строежи в зависимост от категорията. Това предвиждат
предложените от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова промени в Наредба № 5 от 2006 г. за техническите
паспорти на строежите, съобщиха от пресцентъра на министерството .

С изменението и допълнението се предлага сроковете да се удължат както следва:

от първа, втора и трета категория - до 31 декември 2015 г.,

от четвърта категория - до 31 декември 2017 г.,

от пета категория - до 31 декември 2019 г.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Технически паспорти на строежите

Мнениеот em67 на 04 Дек 2014 14:57

Вторник, 2 Декември 2014

Санирането с европари ще стане напълно безплатно за собствениците. През следващия период (2014-2020 г.) програма „Региони в растеж“ ще покрива 100% от ремонта на старите сгради. Това съобщи регионалният министър Лиляна Павлова на форум, организиран от Камарата на строителите в България.

http://www.moreto.net/novini.php?n=272626
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 374
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не

Re: Технически паспорти на строежите

Мнениеот academil на 23 Дек 2014 11:05

Безвъзмездното саниране на жилища започва през 2015 г.
Програмата ще започне от най-големите сгради в страната, които са панелни или стоманобетонни и имат не по-малко от 36 обекта
с жилищно предназначение
България
Политика 22 декември 2014, 15:43, oбновена в 17:09

Регионалният министър Лиляна Павлова представи план за начина, по който ще започне санирането на панелни и стоманобетонни
сгради от 2015 г.
„В Бюджет 2015 са заложени 1 млрд. лв. държавна гаранция за националната програма за саниране на многофамилните жилища“,
обясни тя на брифинг в Министерския съвет.
„Като погледнем какво е състоянието на 70 259 сгради – панелни и стоманобетонни , които представляват 1,123 млн. жилища – те
трябва да бъдат санирани“, посочи Павлова. От тези жилища 82 на сто от панелните се намират в 28-те големи града.
„Министерството на финансите ще предостави държавна гаранция на Българската банка за развитие.
Най-важното е, че говорим за 100% безвъзмездно финансиране от държавата,
така че собствениците няма да имат никакъв финансов ангажимент“, каза още Павлова.
По думите ? ангажимент има етажната собственост, която трябва да регистрира сдружение на собствениците и да кандидатства пред
общината за желание за включване. За тяхна помощ има разработени типове документи.
Програмата включва пълна енергийна ефективност, изолация на сградата, смяна на хоризонтални и вертикални щрангове, при желание
на собствениците, покриви, общи части.
Всяка сграда, която се включи в програмата ще получи и жилищен паспорт.
Програмата ще започне от най-големите сгради в страната, които са панелни или стоманобетонни и имат не по-малко от 36 обекта със
жилищно предназначение.
В програмата не могат да участват поотделно вход или два от дадена сграда, а единствено цялата. По думите на Павлова няма да бъде
проблем, ако в сградите вече има санирани апартаменти, като няма да бъде необходимо собствениците да подменят отново дограмата,
например. „Ще трябва да има обаче цветова унификация“, допълни министърът.
Източник: БГНЕС, БТА
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения


Назад към Всичко което трябва да знаем!

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта