Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Изображение

Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Мнениеот special на 03 Яну 2010 22:58

Участници в строителството и взаимоотношенията между тях
(от ЗУТ)
Чл. 160. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Участници в процеса на строителството са:
възложителят,
строителят,
проектантът,
консултантът,
физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна",
техническият ръководител и
доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване.

(2) Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори.

(3) За осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(4) Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект. Те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, определени с наредбата по ал. 3.

(5) Гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация.Чл. 161. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)Чл. 162. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност.

(2) Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по част "Конструктивна" е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.

(3) Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.)Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.

(2) Строителят носи отговорност за:

1. изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

2. изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите;

3. съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато това е определено от възложителя, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;

4. съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3.

(3) Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

(4) Строителят може да възложи на подизпълнител извършването на отделни видове строителни и монтажни работи или на части (етапи) от строежа.Чл. 163а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника".

(3) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Извън случаите по ал. 2 техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на този закон.

(4) (Предишна ал. 1, доп. - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Техническият ръководител е строителен инженер или строителен техник, който ръководи строителните работи. Други технически правоспособни лица по ал. 2 могат да осъществяват специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.

(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Когато строежът се изпълнява от възложителя, той е длъжен да осигури технически ръководител. В този случай техническият ръководител носи отговорност за спазването на изискванията на чл. 163, ал. 2.Чл. 164. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)Чл. 165. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Възложителят може да възложи доставката и монтажа на технологичното и инсталационното съоръжаване на строежа на доставчик. Доставчикът е отговорен за качественото и срочно изпълнение на доставката и монтажа, както и за свързаните с това приемни изпитвания.(Раздел III "Строителен надзор" отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)Чл. 166. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Консултантът въз основа на писмен договор с възложителя:

1. извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор;

2. може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава лиценз за упражняване на дейността по ал. 1, т. 1 при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

(3) Консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и /или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

(4) Консултантът не може да сключва договор за оценяване съответствието на проекта за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

(5) За издаване на лиценз по ал. 1 се заплаща такса по тарифа, приета от Министерския съвет.

(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) За специалните обекти на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция "Национална сигурност", информацията за които съставлява държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, оценката за съответствие се извършва от експерти, назначени със заповед на съответния министър или на председателя на агенцията.Чл. 167. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Лиценз за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 се издава на лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон и отговаря на следните изисквания:

1. не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и наетите от тях по трудов или друг договор физически лица, са специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", имат най-малко 5 години стаж по специалността, не са допуснали и/или извършили системни нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му и не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;

3. не е допуснало и/или извършило системни нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му.

(2) Лицензът се издава за срок 5 години и се вписва в публичен регистър при Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За издаване на лиценза юридическото лице или едноличният търговец подава заявление по утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството образец, към което прилага:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за търговска регистрация;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

3. списък на правоспособните физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване на съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите с доказателства за професионалния им опит и за 5-годишния стаж, както и други индивидуални документи, удостоверяващи техните технически компетентности и способности за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1;

4. доказателства за професионалния опит и за 5-годишния стаж на членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец;

5. удостоверения от регионалните дирекции за национален строителен контрол, че членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и физическите лица, чрез които ще упражняват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, не са допуснали или извършили системни нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му;

6. свидетелство за съдимост - за физическите лица.

(3) Лицензът или отказът се издава в тримесечен срок от подаване на заявлението.

(4) Лицензът може да бъде прекратен преди изтичане на срока, за който е издаден, по искане на лицензираното лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по лиценза, както и при прекратяване на юридическото лице или предприятието на едноличния търговец, или когато:

1. органите на Дирекцията за национален строителен контрол отменят като незаконосъобразни повече от три разпореждания, препоръки или заповеди, издадени от лицето, упражняващо строителен надзор, за всеки отделен обект;

2. са установени повече от три случая на бездействие при изпълнение на задълженията за строителен надзор за всеки отделен обект;

3. с влязло в сила наказателно постановление е наложена имуществена санкция на юридическото лице или на едноличния търговец за системни нарушения по този закон или нормативните актове по прилагането му;

4. с влязло в сила наказателно постановление е наложена глоба повече от три пъти за срок една година на физическите лица, които упражняват дейностите от и за сметка на лицензираното юридическо лице или на едноличния търговец;

5. отпадне някое от основанията, послужили за издаване на лиценза.

(5) Лицензът или отказът за издаването му, както и отнемането на лиценз, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението.Чл. 168. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:

1. законосъобразно започване на строежа;

2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

3. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г.) спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

7. (нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;

8. (нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) оценката за енергийна ефективност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Строителният надзор се упражнява от консултант за строежите от първа до четвърта категория.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.

(4) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.
Съдете за Вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му.

ИзображениеИзображениеИзображение
http://www.bgremonti.com
http://otpushvane.com
Аватар
special
Експерт
 
Мнения: 2729
Регистриран на: 04 Дек 2006 21:19
Skype: brb

Re: Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Мнениеот dimivani на 25 Авг 2011 10:26

Толкова много инстанции, органи, закони и прочие и на практика какво се получава? От две години чакам акт 16 от една измислена от гърци строителна фирма "Домстрой ООД". Хора, ако случайно имате допирни точки с тези отрепки, бягайте далеч от тях, ще си спестите много главоболия. Възмущението ми обаче е не толкова от това че има много такива като тях, а от това че всички ние като клиенти на такива фирмички сме безсилни да си търсим правата, чувайки от устите им постоянните лъжи. Доверяваш се на някакви такива човеци, подписваш договор с тях, те ти упоменават в договора, че сградата ще бъде с право на ползване след 3 месеца (към момента тя е в напълно завършен вид), наливаш им една торба с пари в банковите им сметки и какво е продължението? Ходене по мъките. А човеците отсреща живеят с парите ти и няма институция, която да ги принуди да си довършат ангажиментите към всички хора, доверили им се. Но така е, вече не се учудвам от нищо, ние живеем в държава на пълен абсурд. Дошъл някакъв си грък, упълномощен от някакви си от същата националност и си играе със съдбите на нас българите, дали му възможност да се разпорежда като юзбашия в собствената ни държава! a (12).gif
dimivani
 
Мнения: 1
Регистриран на: 23 Авг 2011 16:12
Skype: mit_ko

Re: Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Мнениеот veska_gladchenko на 30 Яну 2012 18:36

Аз също попаднах в ситуация на купуване на жилище в почти довършен блок, но строителят забави с две години получаването на акт16, защото беше пред фалит.
Собствениците се събрахме и със собствени сили довършихме блока. За радост строителят не се скри и съдействаше поне. След 9 месеца битки на строителния фронт и на фронта на събиране на нужната документация получихме дългоочаквания акт 16. "Спасяването на давещите се е в ръцете на самите давещи се" sk (56).gif
veska_gladchenko
 
Мнения: 1
Регистриран на: 27 Яну 2012 13:57
Skype: merlin167

Re: Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Мнениеот Flo на 30 Яну 2012 19:35

veska_gladchenko написа:. "Спасяването на давещите се е в ръцете на самите давещи се" sk (56).gif

Оригиналният израз е:" Дело тонувшых-в их собственых руках". Това е заигравка на авторите Илф и Петров с лозунгизацията!Няма спасяване ,има дело,в смисъл на продължаваща работа-дела!Така смислово и фактологически този израз би трябвало да се преведе така: " Делото на потъващите е в техните ръце", е дори и така би бил добре отнесен към многобройните диспозиции на Закона за устройство на територията.Спасение няма, има само дела! sk (43).gif
Flo
БЕТОНИ
БЕТОНИ
 
Мнения: 668
Регистриран на: 27 Мар 2011 11:42
Местоположение: Варна
Skype: rumenrumen1234

Re: Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Мнениеот academil на 31 Яну 2012 02:46

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!

Flo написа:Така смислово и фактологически този израз би трябвало да се преведе така: " Делото на потъващите е в техните ръце", е дори и така би бил добре отнесен към многобройните диспозиции на Закона за устройство на територията.Спасение няма, има само дела! sk (43).gif


sk (38).gif sk (41).gif

Обаче в по-общ смисъл, като случая на veska_gladchenko, не е ли по-точно : Спасение утопающего – дело всех утопающих .
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Мнениеот academil на 31 Яну 2012 08:53

Горната, много сполучлива интерпретация на колегата FLO,
заедно с едни по-дълбоки обсъждания из форума на други болезнени строителни теми,
ме накараха да се замисля и малко по-настрана.

Всъщност не са ли участници в строителния процес -
ЕРП ЕООД, ВиК ЕООД, ППАБ ЕООД, ХЕИ ЕООД, Общински строително-архитектурен отдел ЕООД, РДНСК ЕООД,
или както се казва сега всяко едно от тях,
но всички без изключение с правата ако не на монополист, то на рекет-позволяваща позиция.
Над всички, особено за дребните, задължително оставени без тълкуване, изисквания в ЗУТ,
стои ако не районният/кметският/селският, то наред с него и главният архитект, а може би и художник.
Всеки с права на главен рекетиращ.
Въобще няма да отбелязвам позволителните функции на отделните министерства,
разглеждащ разните Технически спецификации и Технологически регламенти,
играещи ролята на вътрешно-ведомствени стандарти, дори и за печените семки на баба Гицка.

Та питам .
Защо ЗУТ е направен толкова сложен ?
Защо ЗУТ е направен толкова неясен ?
Защо в ЗУТ има толкова неща, оставени за крайното мнение на тази година един архитект, другата година - на друг,
един в този град, друг - в друг град ?
Не е ли ЗУТ изначално направен така, че да не може да се спази ?

Не знам от какъв език е преведен, по-точно не знам произношението.
Но съм твърдо убеден, че е редакция от времето,
когато дребният и едрият рекет и корупцията по всички нива на държавата са били една обществено известна истина.
Това автоматично поставя България 100 години назад в чисто исторически план.
Обаче това практически е завинаги.
Нов ЗУТ няма да има никога.

Затова според мен трябва да има гражданска позиция между строителите,
особено силна и между гражданите, принудени да се самоизмъкват от тресавището на ЗУТ,
ясна и точна гражданска позиция,
която да противодейства на произвола на горепосочените "участници в строителния процес".
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Мнениеот special на 31 Яну 2012 11:00

Ами много са причините за това положение в което потърпевши са хората.
Според мен промените в ЗУТ се работят на парче и губи своята цялостна концепция, като в хода на промените умишлено се оставят вратички с цел нечия изгода.
За мен объркването е в хилядните разпоредби и наредби, като един голям лабиринт са. Ако подредим по йерархия нормативните актове ( Конституция, кодекс, закон, правилник за приложение на закона, наредба на МС, наредба на Министър, заповед, инструкция) трябва да се ориентираме по актовете, кои с по-висок ранг, защото отменят тези които са с по-нисък, също така кои с по-нови, защото отменят по-старите. Дори и да четеш преходните и заключителните разпоредби, ориентирането е трудно.

Гражданска позиция на строителите! Тук трябва да разделим строителите на два типа: На големи, ( тези които имат власта дори и да прокарват и пишат закони) и на всички останали, които нямат нищо общо помежду си като цел, ако ме разбираш за какво говоря sk (42).gif
Съдете за Вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му.

ИзображениеИзображениеИзображение
http://www.bgremonti.com
http://otpushvane.com
Аватар
special
Експерт
 
Мнения: 2729
Регистриран на: 04 Дек 2006 21:19
Skype: brb

Re: Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Мнениеот Flo на 31 Яну 2012 13:07

special написа:Ами много са причините за това положение в което потърпевши са хората.
Според мен промените в ЗУТ се работят на парче и губи своята цялостна концепция, като в хода на промените умишлено се оставят вратички с цел нечия изгода.
sk (42).gif


Една от изгодите на такива обемисти,многостранни и пустословни закони и наредби е възможността да се правят чести поправки,които водят до директни ползи на вносителите на поправките и на тези за чийто интерес се правят.Това,най-малкото може да се види от ценоразписа на НС за заплащане на поправките.Например 2000 лв. се плащат на всяка малка поправка-запетая,тиренце,съюз от буква-две и т.н.Нагоре цените вървят при текстче,отмяна натекстче,член или алинея и така до 100 000 за нов закон или наредба.Ми това си е депутатското бизнесче-законодателната програма и поправките.
Flo
БЕТОНИ
БЕТОНИ
 
Мнения: 668
Регистриран на: 27 Мар 2011 11:42
Местоположение: Варна
Skype: rumenrumen1234

Re: Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Мнениеот academil на 31 Яну 2012 13:22

special написа:Ами много са причините за това положение в което потърпевши са хората....


Много са причините, вярно е.
То и Хан Аспарух е виновен – хората на кръстопът не сядат, че е много пушливо. А той къща построил.
Важното е, че потърпевши са хората. И то защото липсва гражданска позиция.
Хилядите нормативни документи са ясни - на ниво „Наредби” се пишат от среден служител в ХЕИ примерно.
Обаче чак такива строителни фирми, дето пишат закони - няма.
Най-много да прокарат някаква поправка, която си има цена.
Но това е сравнителна рядкост, според моите наблюдения.
Просто защото тези, големите, просто никой не ги закача,
защото те са и властово-партийно обвързани, и си правят каквото искат.
Обаче отстъпват пред обществени позиции и ясни граждански позиции.
Извън големите строителни фирми са останалите строители.
Те са два вида, не количествено, а качествено разделени.
Между тези две последни групи никога не може да има съгласие,
просто защото втората група се базират единствено на лъжа и измама.
За тях въобще не иде реч, от "пишман"-майсторите пострадавши са както Майсторите, така и гражданите.
Говорим за професионалните Майстори, с фирма или без, които ценят и държат на професионализма.
А това, което съм писал в предния постинг за корупцията в строителството
безспорно се поддържа най-активно от „пишман”-майсторите,
както самостоятелно подвизаващи се, така и събрали се в нещо като фирма.
А формирането на гражданска позиция у множеството от гражданите,
по една или друга причина, засегнати правилно или не, повече неправилно,
от практиката по прилагане на ЗУТ, е актуално и ще бъде актуално още много години.
А самите граждани никак не са наясно с обърканите процедури по ЗУТ.
„Пишман”-майсторите оправят работата с подкупи, адвокатите внасят бъркотия, за да имат по-високи хонорари,
архитектите – с мъгляви несъгласия и многократни откази, за да поддържат корупционната атмосфера.
А корупцията е по цялата вертикала на властта.

Задължение на професионалните майстори е да способстват формиране ако не на гражданско общество,
то на ясни граждански позиции, в защита на гражданските права.
Така защищават и собствените си права, нищо че е по обиколен път.
Минималното, което следва да правят е принципното (минимално необходимото) изпълнение на разпоредбите,
и принципното неизпълнение, шумово подсилено, на корупционно-ориентираните разпоредби.
Това имам предвид, като една от целите на форума. Мисля, че го правим успешно.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Мнениеот special на 31 Яну 2012 13:54

academil написа:
special написа:Обаче чак такива строителни фирми, дето пишат закони - няма.
Най-много да прокарат някаква поправка, която си има цена.
Но това е сравнителна рядкост, според моите наблюдения.


Тук си в заблуждение, не мога да се съглася с теб, защото мога да ти кажа точно коя фирма лобира над 2 години преди да прокара този закон, която си го написа, прокара и гласува. Разбира се, имаше и ресурса да го направи. Но за съжаление интересите на малките фирми или отделните майстори са абсолютно пренебрегнати. Пътя и логиката е асимилация от по-големите фирми.
Съдете за Вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му.

ИзображениеИзображениеИзображение
http://www.bgremonti.com
http://otpushvane.com
Аватар
special
Експерт
 
Мнения: 2729
Регистриран на: 04 Дек 2006 21:19
Skype: brb

Re: Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Мнениеот academil на 31 Яну 2012 14:05

Съгласен съм, имаше големи борби.
Обаче аз го отнасям към административно-устройствените разпоредби,
засягащи малка част от заинтерисовани строители.
Както и разпоредбите за проектантите.

А другите разпоредби засягат пряко и населението, и то голяма част.
Това е в смисъла на трактовката за гражданско общество.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Мнениеот special на 31 Яну 2012 14:25

Ами така е. Лошото е, че всичко е навързано като синджир марка.
Жалкото е, че последиците се усещат в крайната точка (населението), а не по пътя, затова си и мисля, че трудно би могло да има гражданско обществена позиция по този въпрос. Ако някой трябва да има таква то, би трябвало да са тези които са запознати с материята.Но на тях не им е изгодно или не им се занимава, обществото да е добре.

п.с. Като си говорим за експлоатационните дружества по-горе и дали те са част от взаимоотношенията в строителството... естествено, че са част, след като участват в процеса, но аз друго се сетих, уикипедия на думата експлоатационен дава препратка на икономически грабеж sk (28).gif
Съдете за Вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му.

ИзображениеИзображениеИзображение
http://www.bgremonti.com
http://otpushvane.com
Аватар
special
Експерт
 
Мнения: 2729
Регистриран на: 04 Дек 2006 21:19
Skype: brb

Re: Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Мнениеот kremenski на 01 Фев 2012 11:04

Няма как ЗУТ да не е сложен... Като добавиш и всички свързани наредби и норми просто става кошмар. За съжаление там, където започва шикалкавенето и "дяволът чете евенгилието", веднага се налага "уточняване". За ужас, подобни уточнения се правят обикновено във връзка с конкретни частни случаи и то без да се гледа цялостно законодателството в областта (което няма как да се случи, при условие, че е наситено с безкрайни добавки и "частни случаи"...) Всички знаете, че при всяко медийно бръмчене се променят два-три члена и... кашата се увеличава.
Това, което намерих в сайта на Държавен вестник ( http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces ), мисля че има връзка с темата и може да доведе до допълнителни размишления:
НАРЕДБА № 5 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Строител“ ( http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMater ... dMat=60671 )
НАРЕДБА № 6 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Строител-монтажник“ ( http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMater ... dMat=60671 )

...дали в някакъв момент няма да се юрне нашата мила правова държава да проверява дали лицата, извършващи СМР имат необходимите документи (според същите наредби) и съответно да глобява и забранява на нямащите да се занимават с това?... До кога документите ще са по-важни от практиката? ...май докато се намират адвокати да извъртят съществуващите законови постановления. :motz: Шегата на страна - не са виновни адвокатите, че има хора, които искат да извъртят закона както им е угодно, адвокатите просто им помагат и вземат някой лев от мерака на хитреците. От друга страна все съм казвала: "За да се докаже неправилноста, непригодността и абсурдността на един закон или наредба, най-добрия начин е да се спазва без никакво изключение!"

Шегичка: нали знаете - първо имало 10 божи заповеди... ... ... и после Луцифер създал адвокатите за да ги тълкуват... crazy.gif
Аватар
kremenski
АРХИТЕКТ
АРХИТЕКТ
 
Мнения: 143
Регистриран на: 03 Окт 2011 21:18
Skype: mammypooh

Re: Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Мнениеот special на 01 Фев 2012 16:07

Като се зачетох...само в един от текстовете се чудя тоя дето го е писал, дали някога е пипал нещо с ръцете си :?
...задължителна професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление „Строителство“

• познава и прилага нормативните документи при изпълнение на трудовите си задължения;
• познава основните строителни материали, знае и прилага правилата за транспортирането и съхранението им;
• познава елементите на сгради, видовете конструкции и етапите при изграждането им;
• познава правилата за работа с универсални и специфични строителни инструменти и машини;
• познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на строителните работи;
познава и спазва нормативните документи, регламентиращи дейностите в строителството; -> crazy.gif
• измерва и изчислява ръчно, с калкулатор и компютър (чрез специализиран софтуер) размери, площи и обеми.

„Строител-монтажник“ задължителна професионална подготовка

• описва видовете сглобяеми стоманобетонни елементи и метални конструкции;
• познава технологията на изпълнение и начините за монтаж на сглобяеми стоманобетонни елементи и на метални конструкции;
• познава специфични материали, машини и инструменти, предназначението им и правилата за работа с тях;
• разтоварва и складира стоманобетонни и метални елементи на строителната площадка;
• познава правилата за правилната организация на трудовата дейност и работното място;
• извършва основни дейности по монтажа на сглобяемите стоманобетонни елементи и метални конструкции;
• прави антикорозионна защита;
• участва в подготвителните работи на строителната площадка;
• разтоварва и складира различни видове елементи на сухото строителство на строителната площадка;
• разчертава и разкроява материалите, планира изразходването им;
• извършва монтаж на различни елементи;
• извършва довършителни работи по лицевите повърхности;
• извършва ремонтни работи по сухо строителство;
• извършва монтаж и ремонт на дървена, PVC, алуминиева и стоманена дограма, като спазва технологичната последователност;
• поставя стъкла и монтира стъклопакети;
• оценява и приема основата за изолационните работи;
• разтоварва и складира изолационни материали на строежа съгласно правилата на производителя;
• подготвя основата за монтаж на изолационните материали и покрития;
• извършва основните дейности по монтажа на изолационните материали и покрития, като спазва технологичната последователност;
• извършва ремонтни работи по изолационни работи;
• измерва количеството на извършената работа, определя стойността на труда, планира материалите;
• познава и прилага технологиите за ремонт, саниране и поддръжка на сградния фонд.

Сега да видим кой на колко процента отговаря sk (37).gif

И друго си мисля, ако трябва да се вкарат в ред нещата касаещи СМР, определено трябва да се преосмислят текстовете и изискванията.
Съдете за Вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му.

ИзображениеИзображениеИзображение
http://www.bgremonti.com
http://otpushvane.com
Аватар
special
Експерт
 
Мнения: 2729
Регистриран на: 04 Дек 2006 21:19
Skype: brb

Re: Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Мнениеот Стилиян Лукаров на 01 Фев 2012 17:15

Така като ги чета тези изисквания и си представям учениците или студентите, които завършват специалността "Строителен монтажник". Как да кажа, представям си ги като излезнат от училище и се хванат за теслата или кофражния чук, започвайки да правят кофраж или арматура на плоча! Или пък да си вдигат скеле за топлоизолацията, която разбира се ще направят с един замах, особено шпакловките и финалната мазилка. Разбира се това са умения, които те са овладели до съвършенство в годините на учене. Училището им е предоставило и огромни ресурси за практика, която са изпълнявали месеци наред...
Да, ама не!
Някъде в текста обаче пишеше, че това са "минимални изисквания" или "основни понятия". С това бих се съгласил повече. :)
Покажете ми един клас по специалността "Строителен монтажник" и от всичките ученици вътре едва ли ще се намери поне един, който да сглоби колиба за куче, да не говорим за нещо по-сериозно! В последно време го ударихме на подвързване на личностните характеристики с разни тапии, кетапи и прочие! Това е една малка основа, на която трябва да стъпи опит, който се натрупва с години!
SHL - Строителство и ремонт
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
http://www.bgremonti.com
http://www.otpushvane.com
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Аватар
Стилиян Лукаров
СМР
СМР
 
Мнения: 6287
Регистриран на: 15 Авг 2006 13:58
Местоположение: София

Следваща

Назад към Всичко което трябва да знаем!

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта