Общи условия на договор за възлагане на обществена поръчка

Изображение

Общи условия на договор за възлагане на обществена поръчка

Мнениеот special на 27 Авг 2009 21:01

Общи условия на договора за възлагане на обществена поръчка за строителство
1. Общи разпоредби
1.1. Определения
По смисъла на тези Общи условия следните думи и изрази ще имат посочените значения:
1.1.1. "Обект" е самостоятелен строеж или реална част от строеж предмет на обществената поръчка с определено наименование, местоположение и самостоятелно функционално предназначение съобразно описанието на вида и предназначението му съгласно одобрения инвестиционен проект и разрешението за строеж или съобразно предвижданията на действащия подробен устройствен план или на визата за проектиране.

1.1.2. “Строително-монтажни работи” са работите, посредством които се изпълнява обекта, включително и работите свързани с изграждането и премахването на временното строителство, ако е предвидено.

1.1.3. "Строителни книжа" са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване на строежа, разрешението за строеж, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.

1.1.4. "Строителна площадка" е теренът, необходим за извършване на строежа и определен с работния проект за организация и изпълнение на строителството, а ако такъв не се изисква - с границите на поземления имот, в който се извършва строителството.

1.1.5. "Страна" означава Възложителят или Изпълнителят, както изисква контекстът.

1.1.6. “Дата на започване на СМР” е датата на съставяне на протокола за предаване и приемане на одобрения проект и на разрешението за строеж за изпълнение на конкретния строеж или на протокола за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1.1.7. “Дата на завършване на СМР” е датата на съставянето на констативен акт обр. 15 съгласно Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1.1.8. “Срок за изпълнение на СМР” е срокът посочен в документацията за участие в обществената поръчка за изпълнение на строително монтажните и другите дейности, предмет на обществената поръчка. Срокът започва да тече от датата на започване на СМР и приключва на датата на завършване на СМР.

1.1.9. “Оборудване на Изпълнителя” са всички машини, строителна техника и механизация на Изпълнителя, необходими за изпълнението на обекта.

1.1.10. “Непреодолима сила” е изключително събитие или обстоятелство, което прави изпълнението на задълженията на страната практически неосъществимо и
? което е извън контрола на която и да е от страните,
? срещу което тази страна не би могла да предвиди разумни мерки преди сключването на договора
? което, след като е възникнало, не е могло разумно да бъде избегнато или преодоляно от тази страна и
? което фактически не може да бъде вменено във вина на която и да е от страните.

1.2. Съдържание на договора
1.2.1. Неразделна част от договора са: одобрените (съгласувани) инвестиционни проекти, приетото предложение на изпълнителя с приложенията към него (ценовото предложение, както и техническо предложение, справки, таблици, количествени сметки, РПОИС), техническите условия (изискванията на Възложителя), Документацията за участие в обществената поръчка и настоящите Общи условия.

2. Права и задължения на Възложителя

2.1. Осигуряване на строителния обект
Възложителят осигурява всичко необходимо за започване на строителството. При предаване на строителната площадка Възложителят:
а) съобщава писмено на Изпълнителя имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол, строителен надзор /консултант/ и авторски надзор;
б) предава одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж с Протокол обр. 1 за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
в) участва в съставянето и подписването на всички необходими актове, съгласно Наредба № 3/2003 г. В изпълнение на това задължение, Възложителят или наетият от него консултант, се задължават да осигурят необходимите разрешения от органите на общинската или държавната администрация (указания и условия за изграждането на обекта, място за депониране на хумуса, място за депониране на отпадъци и др.), при изграждане на обекти в населени места, както и от съответните органи, при пресичане на електропроводи, пътища, ж.п.линии, освен ако друго не е уговорено в договора;
г) сключва договори с експлоатационните дружества за временно захранване на обекта с електроенергия, вода и газ, освен ако в договора не предвидено друго;
д) осигурява изместването на изградени улични подземни и надземни мрежи и съоръжения. За целта Възложителят осигурява за собствена сметка необходимите проекти и разрешение за строеж, съгласувани с експлоатационните дружества.

2.2. Представител на Възложителя
2.2.1. Възложителят посочва упълномощено от него лице, което ще действа от негово име и чрез което ще осъществява инвеститорски контрол. Възложителят е длъжен за уведоми Изпълнителя за обема на делегираните права и задълженията на своя представител.
2.2.2. Представителя на Възложителя подписва всички актове и протоколи, съставяни по време на строителството на обекта.

2.4. Консултант
2.4.1. Възложителят посочва Консултант, който ще упражнява строителен надзор на обекта.
2.4.2. Възложителят може да възложи на Консултанта да осъществява и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.
2.4.3. Правата и задълженията на Консултанта се определят с писмен договор. Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя кои права на Възложителя ще бъдат упражнявани от Консултанта.
2.4.4. Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за изпълнителя. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.

3. Права и задължения на Изпълнителя

3.1. Общи задължения
3.1.1. Изпълнителят се задължава на свой риск и отговорност да изпълни и завърши обекта в съответствие с договора и да отстрани всички дефекти в обекта, като осигури всичко необходимо за изпълнението на договора: организация, работна ръка, материали, строителна механизация и оборудване. Обектът трябва да бъде годен за предназначението му, определено в документацията за участие в обществената поръчка
3.1.2. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен:
а) да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на строителната площадка, да я огради и да постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други;
б) да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други;
в) да изгради временни строежи, необходими за организацията и изпълнението на строителството.

3.2. Представител на Изпълнителя
3.2.1. Изпълнителят определя лице от своя персонал, което ще бъде упълномощено да го представлява пред Възложителя (консултанта), за което го уведомява писмено.

3.3. Изпълнителят е длъжен:
а) да изпълнява строителството според одобрените проекти, разрешението за строеж, предписанията и указанията на строителния надзор, авторския надзор и инвеститорския контрол; в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията за безопасност на строежите, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;
б) да изпълнява качествено и в срок работите - предмет на този договор, в технологична последователност, съгласно графика за изпълнение и съгласувания с Възложителя работен проект за организация и изпълнение на строителството, когато такъв е необходим.
в) да изпълнява строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие с представените в предложението на кандидата сертификати/декларации, както и със съществените изисквания към строежите;
г) да изпълнява работите съгласно сертифицирана система за осигуряване на качеството на организацията (респ. Програма за осигуряване на качеството);
д) да съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа;
е) да осигурява своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството във формата и сроковете съгласно Наредба № 3/2003 г., включително и тези за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията;
ж) да уведомява общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри;
з) да уведомява незабавно органите по пожарна и аварийна безопасност и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават;
и) да уведомява незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи – уведомява незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна и аварийна безопасност;
й) да уведомява незабавно общинската администрация и най-близкия исторически музей при разкриване на археологически находки;
к) да уведомява общинската администрация, както и службите и експлоатационните дружества, които стопанисват и експлоатират мрежите и съоръженията, за предстоящото засипване на новоизградени или преустроени подземни мрежи и съоръжения;
л) да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците;

3.4. Подизпълнители
Имената на подизпълнителите са посочени в предложението от откритата процедура и са приети като такива от Възложителя. Изпълнителят носи отговорност за качественото и в срок изпълнение на работите, за които е ангажирал подизпълнители.

4. Съставяне на актове и протоколи по време на строителството

4.1. Всички обстоятелства, свързани със строежа, се документират от представителите на страните по сключените договори.
4.2. При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.

5. Гаранция за изпълнение

5.1. Изпълнителят е длъжен да представи гаранция за изпълнение при условията и в сроковете съгласно документацията за участие в обществената поръчка. (при представяне на банкова гаранция същата да бъде в съответствие с условията от приложения образец към документацията за участие)

6. Срок за изпълнение на СМР

6.1. Изпълнителят трябва да започне изпълнението на договорените строително-монтажни и други работи и да ги осъществява съобразно приетия РПОИС.

7. Забавено изпълнение

7.1. В случай, че Изпълнителят не довърши работите, предмет на договора в уговорения срок, той заплаща неустойка за неизпълнението в размер съгласно договора.
7.2. Възложителят, запазвайки правото си върху други съдебни обжалвания по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора, но общия размер на удържаната сума не може да надхвърля размера на дължимата неустойка.
7.3. Размерът на неустойката се определя като сума, изчислена на база на цената на договора, за периода на забава до действителното изпълнение и процента на дължимата неустойка, определен в договора. /Определят се от Възложителя в конкретния договор/

8. Приемане

8.1. След фактическото завършване на обект Изпълнителят е длъжен:
а) да премахне временните строежи, както и да освободи строителната площадка от всякаква строителна техника и механизация и строителни отпадъци;
б) да подготви и да завери екзекутивната документация на обекта;
в) да уведоми Възложителя за готовност за назначаване на комисия за съставяне на Констативен акт 15;
в) да участва при съставянето на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (приложение № 17 къмчл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3/2003г.), (когато е необходимо).
8.2. Предаването на обект и на строителната документация от Изпълнителя на Възложителя се извършва при съставянето на Констативен акт обр.15? за установяване годността за приемане на обекта (част, етап от него). Актът се подписва от Възложителя, проектантите по всички части на проекта, изпълнителя, лицето, упражняващо строителен надзори от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части .
8.2.1. С констативния акт обр. 15, се удостоверява, че строителството е изпълнено съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията.
8.2.2. При подписване на Акт обр. 15 със забележки Изпълнителят трябва да ги отстрани в определените в акта срокове.
8.2.3. За строежите на обекти с производствено и друго специфично предназначение, в зависимост от уговореното в договора, завършването на строителството се доказва допълнително с извършване на успешни приемни изпитвания при експлоатационни условия.
8.2.4. Ако отделни части от обекта могат да се използват самостоятелно, с договора може да се предвиди, че изпитванията на тези части ще се извършват преди завършване на цялостното му изграждане.

9. Отговорност за недостатъци

9.1. В случаите, когато изпитанията не са успешни, строителството не се счита за завършено и възложителят може да иска:
а) поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане;
б) заплащане на разходите, необходими за поправката, или
в) съответно намаление на възнаграждението.

10. Изменения

10.1. Възложителят може да внася несъществени промени на възложените строително-монтажни и други работи след предписание от проектанта или контролен орган и то само в писмен вид.
10.2. Изпълнителят има право на компенсиране на разходите, които ще бъдат направени в резултат на промените допуснати от Възложителя.
10.3. При доказани изменения в количеството и вида на отделните видове СМР и при възникване на необходимост от изпълнение на допълнителни дейности във връзка с промените, същите се остойностяват по ценовите показатели, по които са формирали единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, посочени в ценовото предложение.
10.4. За изпълнение на тези видове и количества работи Възложителя и Изпълнителя сключват допълнително споразумение към Договора.

11. Спиране на строителството

11.1. Строителството се спира поради:
а) искания за изменения в проектите;
б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
в) забавяне доставката на машини и съоръжения;
г) неблагоприятни геоложки условия;
д) смяна на някои от следните участници в строителството: възложителя, изпълнителя и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
е) спиране на строителството с акт на компетентен държавен орган (ДНСК).
11.2. При спиране на строителството страните съставят Акт за установяване състоянието на строежа (приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003 г.), който трябва да съдържа точни данни за:
а) състоянието на строежа;
б) извършените видове строителни и монтажни работи;
в) доставените материали, инвентар, съоръжения и др.;
г) извършени работи, които подлежат на премахване;
д) необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на строежа;
е) необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им,
ж) необходимите материали и съоръжения;
и) необходимите промени в доставката на машини и съоръжения;
й) други изисквания и мерки за замразяване на строителството.
11.3. Строителството може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на строителния обект и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството (приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003 г.)

12. Цени и начин на плащане

12.1. Цената на договора и начинът на плащане са съобразно приетото ценово предложение на Изпълнителя.
12.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на увеличение.

13. Неизпълнение. Разваляне на договора

13.1. Разваляне на договора от страна на Възложителя поради неизпълнение на Изпълнителя
13.1.1. Възложителят има право да развали договора с едностранно 14-дневно писмено предизвестие, ако:
а) Изпълнителят не извършва своевременно и без забава или съобразно изискванията на Възложителя и условията на договора, възложените му СМР и/или другите дейности, предмет на обществената поръчка, или не изпълнява предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта) и не се съобрази с отправеното му писменото възражение в 14-дневен срок от получаването на същото;
б) Изпълнителят отдаде по подизпълнителски договори целия обект или го отдаде на подизпълнители, които не са предварително одобрени от Възложителя.
13.1.2. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят банкрутира, премине в ликвидация или бъде започнато производство по обявяването му в несъстоятелност.
13.1.3. Възложителят не може да прекрати действието на договора, ако неизпълнената част е незначителна с оглед първоначално възложените работи.

13.2. Освобождаване на строителната площадка
13.2.1. Независимо от причината за прекратяване действието на договора, Изпълнителят в срок от 14 работни дни е длъжен да напусне строителната площадката, след като предприеме всички действия, необходими за обезопасяването на обекта и предаде на Възложителя всички документи, свързани с изпълнението на строежа, в това число изготвената от Изпълнителя, както и всички стоки и материали, доставени на обекта и заплатени от Възложителя.
13.3. Плащания след развалянето на договора
13.3.1. При разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи по проектирането, изпълнението, завършването на строителството, отстраняването на недостатъците, щетите от евентуалната забава и допълнителните суми по завършване на обекта. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. Непреодолима сила

14.1. В случай на непреодолима сила, Изпълнителят трябва незабавно да уведоми Възложителя и ако е необходимо може да преустанови изпълнението на строително - монтажните работи.
14.2. Ако събитието продължи повече от 30 дни всяка от страните може да отправи писмено уведомление за прекратяването на договора.
14.3. В случай на прекратяване на договора поради непреодолима сила, Изпълнителят има право да получи гаранцията за добро изпълнение, заплащане на неизплатения остатък от цената за изпълнените СМР, на материалите и съоръженията, доставени на строителния обект, както и на разходите за оттегляне на оборудването на Изпълнителя от строителната площадка.

15. Риск и отговорност

15.1. Изпълнителят носи отговорност за правилното изпълнение на възложените СМР от датата на започването до датата на завършването на строително – монтажните работи, както и риска от погиването или повреждането на строителните материали и/или на строителната техника, механизация и оборудване, настъпили в резултат случайното събитие или виновни действия на трети лица.
15.2. След подписването на Констативния акт за установяване годността за приемане на обекта без забележки, с който е извършено предаването на обекта от Изпълнителя на Възложителя, рискът от погиване или повреждане на обекта, причинено от случайно събитие или виновно действия на трети лица преминава върху Възложителя.
15.3. Всяка от страните носи имуществена отговорност спрямо другата страна за всички причинени щети и пропуснати ползи, представляващи пряка и непосредствена последица от нейните виновни действия или бездействия.
16. Застраховки

16.1. Изпълнителят е длъжен да застрахова периодично професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си.
16.2. Възложителят може да изисква от Изпълнителя доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.
16.3. В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от Изпълнителя, той може да спре всички плащания, които му дължи.
16.4. Възложителят може да изиска от Изпълнителя сключването на допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, ако те са заплатени от Възложителя или са негова собственост.
17. Гаранционни срокове

17.1. Гаранционните срокове за възложените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят в предложението.
17.2. Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК или удостоверение за регистриране на обекта от органа, издал разрешението за строеж, в зависимост от категорията на строежа и съобразно с номенклатурата за видовете строежи.
17.3. За всички недостатъци, проявили се през гаранционните срокове, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя в седемдневен срок от констатирането им.
17.4. Изпълнителят отстранява за своя сметка недостатъците в сроковете определени в договора.
17.5. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което обектът не е функционирал, поради възникнал и неотстранен по вина на Изпълнителя дефeкт. В този случай Изпълнителят е длъжен да уреди удължаване срока на валидност на обезпечението, със съответния срок.

18. Заключителни разпоредби

18.1. Приложимо законодателство
18.1.1. Договорът се тълкува в съответствие със законите и разпоредбите действащи в Р.България, освен ако не е определено друго в Договора.

18.2. Език на договора
18.2.1. Договорът с местни Изпълнители се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра. С чуждестранни изпълнители, договорът се подписва на български език и на езика на предложението на Изпълнителя с идентичен текст, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българския текст, освен ако не е определено друго в договора.

18.3. Съобщения
18.3.1. Всички съобщения между страните по този договор се изпращат на езика на договора писмено, чрез препоръчана поща или по факса и се потвърждават на адреса на първата страна.
18.3.2. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия на договора се прилага основния Договор, приложенията към него и действащото законодателство на Р. България в тази област.
18.3.3. При противоречие между Договора, приложенията към него и настоящите Общи условия на договора, валидни са разпоредбите и условията на Договора и приложенията към приетото предложение на Изпълнителя.
Съдете за Вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му.

ИзображениеИзображениеИзображение
http://www.bgremonti.com
http://otpushvane.com
Аватар
special
Експерт
 
Мнения: 2729
Регистриран на: 04 Дек 2006 21:19
Skype: brb

Назад към Всичко което трябва да знаем!

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта